Tilbake til Lover og reglementer

USFs disiplinærreglement

PUNKT 1:
Disiplinærreglementet omfatter alle medlemmer i Ungdommens Sjakkforbund, og gjelder for alle forbundets turneringer og øvrige aktiviteter.

PUNKT 2:
Disiplinærsaker behandles av et disiplinærutvalg bestående av tre personer, hvorav ingen samtidig kan sitte i forbundsstyret. Utvalget tar kun opp saker som er skriftlig innrapportert. Alle lokallag og medlemmer av USF kan innrapportere til utvalget forhold de anser klandreverdige. Arrangører og turneringsledere i USFs turneringer, har i likhet med lagledere ved utenlandsrepresentasjon plikt til å innrapportere forhold de anser klandreverdige.

PUNKT 3:
USF plikter å sikre en forsvarlig og rask saksbehandling. Berørte parter har rett til å høres, og skal da gis en svarfrist på minst 10 dager. I saker som omhandler mindreårige, skal alle sakspapirer fra USF også sendes til deres foresatte. Dersom det ansees nødvendig for å kartlegge faktiske forhold, kan disiplinærutvalget innkalle til samtale impliserte personer. Er disse mindreårige, skal foresatte informeres og ha rett til å være til stede.

PUNKT 4:
Disiplinærutvalgets sanksjonsmuligheter omfatter skriftlig advarsel, utestengelse fra hele eller deler av USFs aktivitetstilbud for en angitt tidsperiode eller på livstid, eller eksklusjon fra forbundet for en angitt tidsperiode eller på livstid. I tilfelle av skadeverk på forbundet eller andres eiendom, kan forbundet kreve erstatning. Alle avgjørelser i disiplinærutvalget kan av berørerte parter ankes inn for forbundsstyret, som da fatter endelig vedtak.