Tilbake til Lover og reglementer

2.0.2.A Turneringsreglement for NSF og USF - alminnelig del

Felles turneringsreglement for NSF og USF bestemt på årsmøte og kongress 30.juni og 1.juli 2024

Turneringsreglement for NSF og USF (alminnelig del)

§1 Hvilke turneringer er omfattet av reglementet

Dette reglement gjelder i NSFs og USFs nasjonale turneringer, samt andre turneringer der arrangøren er tilsluttet NSF eller USF ogdet er deltakere fra mer enn to klubber.

§2 Hvem kan delta

NSFs turneringer: Alle medlemmer av NSF kan delta, med mindre reglementet for turneringen sier noe annet.

USFs turneringer: Alle medlemmer av USF kan delta, med mindre reglementet for turneringen sier noe annet.

I enkelte turneringer kan spillere med utenlandsk FIDE-ID delta, gitt at de har FIDE-ID før turneringen starter. Sentralstyret eller Forbundsstyret kan vedta unntak fra dette.

Det er arrangørens plikt å sjekke at alle deltakerne er spilleberettiget.

§3 Hvilke reglement gjelder

Turneringene som ligger under dette reglementet, følger FIDEs regler for sjakk og de

tilleggsbestemmelser som er gitt i særreglementet for turneringen. Eventuelle unntak fra dette må tydelig fremkomme av særreglementet ellerav invitasjonen til turneringen.

I tillegg gjelder forbundenes Etiske retningslinjer, FIDEs Antijuks reglement og Disiplinærreglementet.

§3.1 Særreglement

For noen turneringer eksisterer det særreglement, som gir mer detaljert beskrivelse av hvordan turneringen skal avvikles.

Særreglement for NSFs turneringer fastsettes av sentralstyret og særreglement for USFs turneringer fastsettes av Forbundsstyret. Endringer av slike reglement kan først ha virkning for turneringer som påbegynnes etter at vedtak er gjort, og bør være offentliggjort ikke senere enn innbydelsen til turneringen.

§4 Spillesystem

I turneringer som omfattes av dette reglement benyttes primært et FIDE-godkjent Sveitsersystem eller Berger (alle mot alle), med mindre det er spesifisert noe annet i særreglementet for turneringen/turneringsserien.

§5 Hvilke turneringer skal avholdes

Begge styrene skal hvert år søke å få arrangert følgende mesterskap og turneringer:

 • Landsturneringen (det individuelle Norgesmesterskap).
 • NM for Ungdom
 • NM for Jenter og kvinner
 • NM i lynsjakk.
 • NM i hurtigsjakk for seniorer.
 • Det åpne NM.
 • Det åpne NM i lyn- og hurtigsjakk.
 • NM for klubblag
 • Seriesjakken
 • NM for Barne- og Ungdomsskolelag
 • NM for Ungdomslag (dvs. klubb/lokallag)
 • Nasjonale og internasjonale turneringer som er tilgjengelig for flest mulig avmedlemmene.
 • Internasjonale og nasjonale turneringer for styrking av toppspillerne.
 • Norges Grand Prix og Barnas/Ungdommens Grand Prix


Sentralstyret og forbundsstyret har anledning til å innføre nye norgesmesterskap og turneringer som ikke er nevnt i listen over.

Arrangører som ønsker å opprette et «nytt» norgesmesterskap, må ha godkjennelse av styrene for å kunne bruke begrepet norgesmesterskap

§6 Terminliste

Sentralstyret og Forbundsstyret utarbeider en terminliste over alle godkjente arrangementer. NSFs turneringer som arrangeres itilknytning til helligdager skal godkjennes av sentralstyret.

Sentralstyret sørger for å terminfeste Seriesjakken så tidlig som mulig, og senest før forrige sesong er ferdig.

Søknadsfrister for terminfesting fastsettes av Sentralstyret og Forbundsstyret

 • Landsturneringen – godkjennes av NSFs Kongress
 • Øvrige norgesmesterskap – godkjennes av Sentralstyret/Forbundsstyret, med følgende frister:
  • 1. mai: NM neste vår

1. nov: NM neste høst

 • NGP og øvrige åpne turneringer godkjennes av NSFs turneringssjef, om nødvendig i samråd med Turneringsutvalget medto hoved frister:
  • 1. mai: Turneringer i perioden 1. juli – 31. desember

1. nov: Turneringer i perioden 1. januar – 30. juni året etter

 • I spesielle tilfeller kan noen turneringer terminfestes før de overnevnte frister. Etter dette terminfestes turneringerfortløpende så lenge det er plass i terminlisten.

Arrangement kan tildeles klubber, kretser og tilsluttede organisasjoner som har sine medlemsforhold til NSF/USF i orden.

§7 Avgifter

Arrangører av turneringer som omfattes av dette reglement skal svare en avgift pr. startende deltaker til NSF/USF. Størrelsen på denne fastsettes av sentralstyret/forbundsstyret.

§8 Turneringsledere

Alle turneringer skal ha en ansvarlig turneringsleder. Vedkommende skal oppfylle de krav til autorisasjon som er gitt iDommerreglementet.

For turneringer med mer enn 35 deltakere bør det i tillegg være minst en ekstra dommer per påbegynte 50 deltakere.

§9 Tvister

Tvister avgjøres av turneringslederen. Avgjørelsen kan ankes inn for en appellkomite dersom en slik er oppnevnt for turneringen. Et flertall av medlemmer og varamedlemmer i en appellkomite bør være autoriserte dommere. I turneringer på NM-nivå skal det være enappellkomite. Avgjørelser fattet i appellinstansen, eller av turneringslederen hvis ingen appellinstans er oppnevnt, kan ankes inn for NSFsReglementsutvalg. I forhold som dekkes av NSFs disiplinærreglement skal saksgangen være som beskrevet i dette.

§10 Klasseinndeling

KLASSEINNDELINGEN innen NSF baseres på rating, med følgende klasser:

Klasse ELITE: 2400 og høyere.

Klasse Kandidat: 2200 - 2399.

Klasse Mester: 2000 – 2199.

Klasse 1: 1800 - 1999.

Klasse 2: 1600 - 1799.

Klasse 3: 1599 og lavere

Siste offisielle ratingliste som er offentliggjort før start av en turnering, eller turneringsserie, legges til grunn. Spillere uten rating plasseres iklasse etter turneringslederens skjønn.

I tillegg kan inndeling skje etter alder med følgende klasser:

Ungdom: Spillere som ikke har fylt 26 år pr. 1/1 det året turneringen starter. JUNIOR: Spillere som ikke erfylt 20 år pr. 1/1 det året turneringen starter. KADETT: Spillere som ikke er fylt 16 år pr. 1/1 det året turneringenstarter.

LILLEPUTT: Spillere som ikke er fylt 13 år pr. 1/1 det året turneringen starter. MINIPUTT: Spillere somikke er fylt 11 år pr. 1/1 det året turneringen starter. MIKROPUTT: Spillere som ikke er fylt 9 år pr. 1/1 detåret turneringen starter.

SENIOR 50+: Spillere må ha fylt 50 år den 31.12 i det aktuelle år for turneringen. SENIOR 65+: Spillere måha fylt 65 år den 31.12 i det aktuelle år for turneringen.

Kretsene kan ha en annen klasseinndeling i sine turneringer dersom det er definert i eget turneringsreglement.

§11 Rating

Turneringer som tilfredsstiller krav om rating skal innrapporteres til FIDE for rating dersom det er hensiktsmessig.

§12 Spilleroverganger

Spillere som er hovedmedlem i en klubb i forbundet, kan ikke representere noen annen klubb forbundets arrangementer uten at melding om overgang er sendt forbund. Det er ny klubb som har ansvar for en slik melding, og den må være mottatt av NSF minst 4 uker før arrangementetder

spiller skal representere sin nye klubb.

Den klubb hvor spilleren tidligere var hovedmedlem skal informeres ved overgang, og dersom spilleren ikke har sine forpliktelsertil sin gamle klubb i orden, kan overgang nektes inntil

forpliktelsene er ordnet.

Særreglementene kan ha ytterligere krav.

For turneringer på kretsplan kan kretsens turneringsreglement ha andre bestemmelser.

§13 Universelt tilgjengelighet

Alle turneringer som krever Kretsdommer eller høyere bør være universelt tilgjengelige. Det skal opplyses i søknaden for turneringenom dette kravet ikke er oppfylt.

§14 Alkohol

Under turneringene som er dekket av dette reglementet er det ikke lov å nyte alkohol i spilleområdet.

Turneringsreglementet for den enkelte turnering kan fastsette strengere regler, for eksempel totalt alkoholforbud under hele turneringen

§15 Endring av dette reglement

Dette reglementet kan kun endres av ordinær kongress, med alminnelig flertall.