Tilbake til Lover og reglementer

2.0.2.A Turneringsreglement for NSF - alminnelig del

 1. Dette reglement er opprettet i medhold av NSFs lover § 22 og gjelder i NSFs nasjonale turneringer, samt andre turneringer der arrangøren er tilsluttet NSF og det er deltakere fra mer enn to klubber. Jamfør forøvrig § 4 i NSFs lover. Arrangement kan tildeles klubber, kretser og tilsluttede organisasjoner som har sine medlemsforhold til NSF i orden.
  .
 2. Innen NSF spilles det etter "FIDEs regler for sjakk".
  .
 3. Spesielle regler for lynsjakk, hurtigsjakk, NSFs Monradsystem, og for andre spillesystemer, fastsettes av sentralstyret.
  .
 4. Særreglement for NSFs turneringer fastsettes av sentralstyret. Endringer av slike reglement kan først ha virkning for turneringer som påbegynnes etter at vedtak er gjort, og når vedtaket er bekjentgjort senest sammen med innbydelsen til vedkommende turnering. Sentralstyret kan i særlige enkelttilfeller gi dispensasjon fra sine særreglement når sterke grunner taler for det. Før dispensasjonsvedtak fattes, skal om mulig de berørte parter samt NSFs reglementsutvalg ha hatt anledning til å uttale seg. Dispensasjonsvedtak gir ingen automatisk presedens til senere tilfeller. I behandlingen av dispensasjonssaker skal sentralstyret innhente og legge til grunn reglementsutvalgets lov- og reglementsforståelse, jfr. NSFs lover § 18.
  .
 5. Sentralstyret skal hvert år søke å få arrangert følgende turneringer:
  1. Landsturneringen (det individuelle Norgesmesterskap).
  2. Det åpne NM.
  3. Det åpne NM i hurtigsjakk.
  4. NM i lynsjakk.
  5. NM i hurtigsjakk for seniorer.
  6. Norgesmesterskap for klubblag.
  7. Seriesjakken
  8. Nasjonale og internasjonale turneringer som er
   tilgjengelig for flest mulig av medlemmene.
  9. Internasjonale og nasjonale turneringer for styrking av
   toppspillerne.

  Endret av NSFs 86. kongress 8. juli 2007.

 6. TERMINLISTE. Sentralstyret utarbeider en terminliste over alle godkjente arrangementer. Terminlista skal i god tid bekjentgjøres for NSFs medlemmer. Turneringer som arrangeres i tilknytning til helligdager skal godkjennes av sentralstyret.
  .
 7. NM-AVGIFT. Arrangører av turneringer som er nevnt under punkt 5 a), b), c), d) e) og f) skal svare en avgift pr. startende deltaker til NSF. Størrelsen på denne fastsettes av sentralstyret.
  Endret av NSFs 86. kongress 8. juli 2007.
  .
 8. TURNERINGSLEDERE. Alle turneringer skal ha ansvarlig(e) turneringsleder(e). Vedkommende skal oppfylle de krav til autorisasjon som sentralstyret har fastsatt.
  .
 9. TVISTER avgjøres av turneringslederen ifølge FIDEs spilleregler § 13. Avgjørelsen kan ankes inn for en appellkomite eller en overdommer dersom en slik er oppnevnt for turneringen. En overdommer må være autorisert dommer i NSF, fortrinnsvis forbundsdommer. Et flertall av medlemmer og varamedlemmer i en appellkomite bør være autoriserte dommere. I turneringer på NM-nivå bør det være en overdommer eller appellkomite.Avgjørelser fattet i appellinstansen, eller av turneringslederen hvis ingen appellinstans er oppnevnt, kan ankes inn for NSFs Reglementsutvalg.I forhold som dekkes av NSFs disiplinærreglement skal ankeprosedyren være som beskrevet i dette.
  .
 10. KLASSEINNDELINGEN innen NSF baseres på rating, med følgende klasser:
  Klasse ELITE : 2400 og høyere.
  Klasse Kandidat Elite: 2200 - 2399.
  Klasse MESTER : 2000 - 2200.
  Klasse 1 : 1800 - 1999.
  Klasse 2 : 1600 - 1799.
  Klasse 3 : 1400 - 1599.
  Klasse 4 : 1200 - 1399.
  Klasse 5 : 1199 og lavere.

  Siste offisielle ratingliste som er offentliggjort før start av en turnering, eller turneringsserie, legges til grunn. Spillere uten rating plasseres i klasse etter turneringslederens skjønn. Kretsene kan ha en annen klasseinndeling i sine turneringer. I tillegg kan inndeling skje etter alder med følgende klasser:JUNIOR: Spillere som ikke er fylt 20 år pr. 1/1 det året turneringen starter.
  KADETT: Spillere som ikke er fylt 16 år pr. 1/1 det året turneringen starter.
  LILLEPUTT: Spillere som ikke er fylt 13 år pr. 1/1 det året turneringen starter.
  MINIPUTT: Spillere som ikke er fylt 11 år pr. 1/1 det året turneringen starter.
  SENIOR 50+: Spillere må ha fylt 50 år den 31.12 i det aktuelle år for turneringen.
  SENIOR 65+: Spillere må ha fylt 65 år den 31.12 i det aktuelle år for turneringen.
  .

 11. RATING. De av NSFs turneringer som tilfredsstiller de tekniske krav skal innrapporteres til Elo-komiteen for rating.
  .
 12. SPILLEROVERGANGER. Spillere som er hovedmedlem i en klubb i forbundet, kan ikke representere noen annen klubb i forbundets arrangementer uten at skriftlig melding om overgang er sendt krets og forbund med gjenpart til den klubb hvor spilleren tidligere var hovedmedlem. Denne melding må være undertegnet av spilleren og styret i den nye klubb, og må være mottatt av NSF senest 4 uker før arrangementet der han skal representere sin nye klubb. Dersom spilleren ikke har sine forpliktelser til sin gamle klubb i orden, kan overgang nektes inntil forpliktelsene er ordnet.For turneringer på kretsplan gis reglene av den enkelte krets.
  .
 13. Hengepartier skal ikke benyttes i turneringer som omfattes av dette reglement.
  .
 14. Alle turneringer som krever kretsdommer eller høyere bør være universelt tilgjengelige. Det skal opplyses i søknaden for turneringen om dette kravet ikke er oppfylt.