Tilbake til Lover og reglementer

Retningslinjer for uttak av spillere til nasjonale og internasjonale mesterskap/turneringer

 1. Hensikt
  Eliteutvalget (EU) tar ut spillere til deltagelse i de nasjonale og internasjonale mesterskap/turneringer som Norges Sjakkforbund (NSF) skal være representert i. Hensikten med å utarbeide skriftlige retningslinjer for hvilke kriterier EU tillegger vekt ved uttak av spillere er dels at dette skal være et hjelpemiddel for EU. Videre skal retningslinjene gjøres tilgjengelig for medlemmene i NSF, slik at at alle aktuelle spillere har mulighet til å sette seg inn i hvilke kriterier EU tillegger vekt ved uttak.
 2. Kriterier
  Uttakskomiteen tar ut den/de spiller(e), inkl. eventuelle reserver, som anses best kvalifisert til å spille i aktuelle mesterskap/turneringer utfra følgende kriterier:
  1. Gjennomsnittet av de 6 siste offisielle ratingtall, publisert månedsvis. Ratingen som benyttes (standard-, lynsjakk- eller hurtigsjakkrating) vil samsvare med betenkningstiden i turneringen det gjøres uttak til.
  2. Aktivitet. Det kreves minst 18 standard-ratede partier i halvåret ved uttak til EM for lag og OL.*
  3. Ved kun små forskjeller i rating og aktivitet (punkt a) og b)), vektlegges ratingprestasjoner oppnådd med relevant betenkningstid de siste 6 måneder.
 3. Automatisk kvalifikasjon
  EU har anledning til å bekjentgjøre at resultatlisten fra et mesterskapeller turnering gjelder som automatisk kvalifikasjon for en senere representasjonsoppgave. Bekjentgjørelsen av dette skal i så fallforeligge minst 3 måneder før turneringen, slik at aktuelle spillerefår anledning til å vurdere deltagelsen.
 4. Spesielt for eliteklassen i landsturneringen
  EU tar kun ut spillere som ikke er automatisk kvalifisert ettergjeldende regelverk.
 5. Klager på EUs uttak
  De uttak som EU foretar kan ikke endres som følge av klager/protesterfra klubber, spillere eller andre.
 6. Endringer av retningslinjene
  Retningslinjene er fastsatt av sentralstyret i dialog med EU. Endringer blir gyldige 2 måneder etter vedtak i sentralstyret. De til enhver tidgjeldende retningslinjer skal foreligge skriftlig, og bekjentgjøresallment i NSF

*I lys av covid-19-situasjonen er aktivitetskravet til Sjakk-OL 2022 redusert til 14 standard-ratede partier.

Vedtatt av NSFs sentralstyre den 2. mai 2002. Punkt B endret august 2012, april 2013 og desember 2018. Etter avvikling av Eliteutvalget (EU) er ansvaret for uttakk etter disse retningslinjene lagt til valgte uttakskomiteer.


Høsten 2022 har et eget utvalg i USF jobbet med å se på forbedringer rundt rutiner for å sende barn og unge til internasjonale mesterskap.

Målet for komiteen har altså vært å sikre gode rutiner rundt USF sin gjennomføring av internasjonale turneringer. Utskiftninger i styret og på kontoret må ikke hindre god gjennomføring av EM, VM og junior VM.

Et av de viktigste tiltakene for å sikre en bedre gjennomføring er kutting i antall ledsagere. Forslaget USF fremmer er at det vil være en ledsager per fem barn. I spesielle tilfeller vil det bli tatt hensyn om ledsager må delta.