1. Innledning
  BGP og UGP er en landsomfattende rekke turneringer i tidsrommet 1.januar til 31.desember, der spillere ved å samle poeng i flere turneringer konkurrerer om sammenlagtpremier. Turneringene kan arrangeres av alle lokallag og kretser i USF, og er åpne for alle medlemmer som holder aldersgrensene.
  .
 2. Klasseinndeling
  BGP:
  Det spilles i klassene Lilleputt (ikke fylt 13 år per 01.01 det året turneringen spilles), Miniputt (ikke fylt 11 år per 01.01 det året turneringen spilles) og Mikroputt (ikke fylt 9 år pr 01.01 det året turneringen spilles).
  UGP: Det spilles i klasse Kadett (ikke fylt 16 år per 01.01 det året turneringen spilles) og Ungdom (ikke fylt 26 år per 01.01 det året turneringen spilles).Med mindre begrunnet søknad for annet er godkjent av USFs Forbundsstyre før invitasjonen sendes ut, skal en BGP/UGP-turnering omfatte alle disse fem aldersklassene. I tillegg står hver arrangør fritt til å ha en eller flere nybegynner-klasser. Turneringslederen avgjør hvem som kan spille i eventuelle nybegynnerklasser, men deltakelse der bør forbeholdes spillere som ikke har deltatt mer enn to i BGP/UGP (eller tilsvarende turneringer) tidligere. Ingen kan plasseres i en nybegynnerklasse mot eget ønske.
  .
 3. Poengskala
  I hver turnering tildeles spillerne i hver aldersklasse GP-poeng i følge resultatlisten, etter følgende skala : 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, deretter 5 til gjenværende deltakere.Dersom det er over 50 deltakere i en turnering, innvilges automatisk en «tett poengskala» : 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, deretter 5 til gjenværende deltakere.I forhold til tildeling av GP-poeng, går deltakere i eventuelle nybegynnerklasser inn på resultatlisten etter deltakerne i sin aldersklasse. Deltakere i KM individuelt tildeles GP-poeng i den aldersklassen de tilhører. Kretsmestere tildeles 20 poeng og alle øvrige deltakere 10 poeng.Ingen spiller kan tildeles sammenlagpoeng i mer enn en klasse per turnering. Dersom klasser slås sammen må alle deltakernes klassetilhørighet klargjøres før 1.runde starter. Spillerne kan delta i et ubegrenset antall turneringer, men tellende i sammendraget er bare de fem som gir høyest utdeling i GP-poeng. Spillere med like mange GP-poeng deler plasseringen i sammendraget.
  .
 4. Rammebetingelser
  Hver turnering må spilles over minst fem runder, med betenkningstid minst 20 minutter per spiller og parti. Forbundsstyret kan etter begrunnet søknad før invitasjonen sendes ut, akseptere andre rammebetingelser.Er det færre enn seks deltakere i en klasse, bør den slås sammen med en av de tilgrensende aldersklassene. Betenkningstid og rundetall kan variere mellom klassene.Dersom en eller flere klasser innrapporteres for ELO-rating, skal dette presiseres i invitasjonen og før 1. runde starter.
  .
 5. Premiering
  I alle enkeltturneringer skal minst beste 1/3 av deltakerne i hver klasse premieres.I klassene Lilleputt, Miniputt, Mikroputt og eventuelle nybegynnerklasser, skal samtlige deltakerne ha deltakerbevis.USFs forbundsstyre vedtar og bekjentgjør premiering i sammendraget før sesongstart.I BGP skal minimum de 15 beste premieres med pokaler og / eller sjakkbøker, samt med diplomer. Øvrige blant de 100 beste og eventuelle andre spillere med minst 25 poeng, premieres minimum med diplom.I UGP premieres de 10 beste med sjakkstipendier, pokaler og / eller sjakkbøker. Øvrige blant de 20 beste og eventuelle andre spillere med minst 25 poeng, premieres minimum med diplom.
  .
 6. Terminfesting og bekjentgjøring
  Søknad om terminfesting av GP-turneringer skal skje på USFs skjema, som komplett utfylt skal sendes USF senest 8 uker før turneringen skal finne sted. Kopi av søknad skal sendes til kretsen.Forbundsstyret kan avvise terminfesting av turneringer som uhensiktsmessig kolliderer med tidligere berammede arrangementer, men plikter da å foreslå et annet tidspunkt for turneringen. Arrangør og krets skal motta bekreftelse snarest mulig etter at en turnering er teminfestet, og USF plikter deretter nevne turneringen i sine offisielle terminlister i Førsteraden, Løperseddelen og på sine internettsider. Arrangøren skal sende ut invitasjon minimum til krets, nabokretser, samt alle lokallag i disse.
  .
 7. Resultatrapportering og innbetaling av avgifter
  Senest dagen etter turneringen skal arrangøren levere USF komplett resultatliste for hver klasse, på den måten som er angitt. Resultatlisten skal være skrevet i plasseringsrekkefølge, og som et minimum inneholde navn, lokallag, fødselsdato, poengsum og nødvendige kvalitetspoeng. Resultater som innrapporteres senere enn 14 dager etter turneringen, kan nektes tatt med i sammendraget. Dersom en eller flere klasser ELO-rates, skal egen ELO-rapport samtidig sendes NSF.Innen en uke plikter arrangøren å innbetale GP-avgift til USF.GP-avgiftens størrelse vedtas og bekjentgjøres av USFs Forbundsstyre før sesongstart. Dersom en eller flere klasser ELO-rates, skal korrekt ELO-avgift samtidig innbetales til NSF.
  .
 8. Turneringsleder
  Ansvarlig turneringsleders navn og eventuelle tittel skal fremgå av søknaden om terminfesting, og USF skal informeres hvis dette senere endres. USFs Forbundsstyre kan avvise turneringsledere som verken er autoriserte eller har tilfredsstillende praksis fra tidlige ungdomsturneringer. Ansvarlig turneringsleders avgjørelser kan bare omgjøres av forbundsstyret i USF, etter innstilling fra Reglementsutvalget.
  .
 9. Sponsorer
  Hvis det er en eller flere sentrale sponsorer for BGP og UGP, skal sponsorens navn bli tilknyttet sesongens GP-turneringer. Den lokale arrangøren plikter da innen rimelighetens grenser å bidra til at sponsoren får ønsket markedsføring.Det forutsettes at lokale arrangører nyter godt av sponsoren gjennom bedre sammenlagtpremier, lavere GP-avgift og / eller konkrete ytelser i forhold til turneringen.