Tilbake til Lover og reglementer

2.0.5.A Reglement for Seriesjakken

 1. INNLEDNING
  1.1. Norges Sjakkforbund innbyr til seriesjakk for klubblag hvert år. Innbydelse utsendes innen utgangen av september måned.
  1.2. Bare klubber med ordnet medlemsforhold til NSF kan delta.
  1.3. Hver klubb kan delta med flere lag. Lagene nummereres etter antatt spillestyrke.
  1.4. NSFs turneringssjef er hovedansvarlig for gjennomføringen av seriesjakken.
  Se også punkt 7.7.
  1.5. Turneringssjefen kan idømme et lag inntil ett individuelt straffepoeng for enhver overtredelse av dette reglement.

 2. SERIESYSTEM
  2.1. Serien består av en eliteserie, og regionale serier som følger:
  Østlandsserien (Sone 1): Kretsene Østfold, Oslo og Omegn, Innlandet, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder.
  Vestlandsserien (Sone 2): Kretsene Rogaland og Vestland.
  Midtnorgeserien (Sone 3): Kretsene Møre og Romsdal og Trøndelag.
  Nord-Norsk finale (Sone 4): Kretsene Helgeland og Salten, Troms og Nordre Nordland og Finnmark.En klubb kan bare stille lag innen sin egen sone. NSFs turneringssjef kan i særskilte tilfeller dispensere fra dette.

 3. BETENKNINGSTID
  3.1. Betenkningstiden 90 minutter på 40 trekk, 30 minutter på resten av partiet pluss 30 sekunder tilleggstid fra første trekk.
  Spilles turneringen over en enkelt helg er betenkningstiden 90 minutter pluss 30 sekunders tilleggstid fra første trekk.
  NSFs turneringssjef kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon.

 4. POENGBEREGNING
  4.1. Det vinnende lag tildeles to poeng, det tapende får null poeng. Ved uavgjort kamp får hvert av lagene ett poeng.
  4.2. Hvis flere lag har like mange lagpoeng avgjøres rekkefølgen ved innbyrdes oppgjør, deretter individuelle poeng. Er det fortsatt likt deles plasseringen. Se dog punkt 4.3. Er det likt mellom mer enn to lag, avgjøres rekkefølgen av innbyrdes oppgjør mellom disse, hvor rangeringen er lagpoeng, innbyrdes oppgjør og individuelle poeng.
  4.3. Ved kamp om opp- eller nedrykk eller videre kvalifisering, spilles stikkamp mellom lagene dersom de står likt etter punkt 4.2. NSF fastsetter spillested og trekker farge på 1. bord. Dersom kampen ender uavgjort vinner det laget som har seier på høyeste bord. Dersom alle partier i stikkampen ender remis foretas det loddtrekning av NSF for å kåre vinneren.

 5. STARTAVGIFT
  5.1. NSF fastsetter og krever inn startavgift for deltagende lag i alle serier.

 6. BRUK AV SPILLERE
  6.1 Spilleberettiget for en klubb er den som
  A) er innmeldt til NSF som hovedmedlem av klubben inneværende år i samsvar med NSFs lover § 13 og/eller
  B) var innmeldt til NSF som hovedmedlem av klubben i samsvar med NSFs lover § 13 i det kalenderår der seriesjakksyklusen begynte. Punkt 6.2-6.5 og 6.9 gir utfyllende bestemmelser. Minst 2/3 av spillerne på et lag må være registrert som norsk i FIDE.
  C) En klubb kan stille med inntil 2 spillere pr. kamp som er medlem av en klubb som ikke deltar i seriesjakken, uavhengig av sone. Disse gjestespillerne må nomineres før 1. runde til NSF.
  6.2 Skulle det oppstå tvil om hovedmedlemskap fordi en spiller er innmeldt fra to eller flere klubber, avgjør NSF hvilken klubb han/hun representerer etter at den aktuelle spiller og impliserte klubber er gitt anledning til å uttale seg.
  6.3 En spiller kan når han/hun måtte ønske det melde overgang til en ny klubb, betinget av at kontingentforholdet til den gamle klubb er i orden. Imidlertid kan spilleren ikke representere sin nye klubb i seriesjakken før tidligst 4 – fire – uker etter at overgangsmelding er NSF i hende. Dersom spilleren i angjeldende sesong har representert sin gamle klubb i noen del av inneværende seriesjakksesong, må han/hun stå over minst 2 – to – runder for sitt nye lag, selv om dette skulle medføre at det går mer enn fire uker.
  6.4 Spillere som skifter klubb fra en sone innen seriesjakken til en annen, kan representere en klubb i den nye sonen straks etter at flyttingen har skjedd, betinget av at NSF og spillerens gamle klubb har mottatt skriftlig melding senest 4 – fire – uker før spilleren skal representere sin nye klubb.
  6.5 Nyinnmeldte medlemmer i NSF eller tidligere direktemedlemmer kan representere sin nye klubb straks de er registrert som medlem i klubben eller skriftlig melding er mottatt av NSF. Med nyinnmeldt medlem menes en spiller som ikke allerede er medlem av NSF i inneværende år eller var medlem foregående år.
  6.6 Dersom en klubb deltar med flere lag, kan ingen spille for mer enn ett av lagene i løpet av 14 dager. En spiller som har deltatt på et lag må står over en kamp på dette laget før han kan spille for et lavere rangert lag.
  Ingen kan spille for mer enn ett lag i en avdeling. I siste spillehelg kan det i hver kamp kun benyttes to spillere som i løpet av serien er benyttet på det lavere rangerte laget etter denne regelen ved 5 eller 6 bord, en spiller ved 4 bord.
  6.7 Bruk av en ikke spilleberettiget spiller(e) medfører at den/de dømmes til tap i sine partier. Laget gis i tillegg en poengstraff som ikke går over til motparten. Poengstraffen er ett individuelt poeng når det spilles med 5 eller 6 bord, et halvt poeng ved 4 bord. Kampen er vunnet av det lag som gjenstår med flest poeng. Ved poenglikhet er kampen uavgjort. Poengstraff kan ikke idømmes senere enn 28 dager etter kampdato.
  6.8 Den enkelte klubb bestemmer selv sine spilleres bordplasseringer etter antatt spillestyrke. Rekkefølgen mellom dem som deltar på laget kan ikke endres i løpet av serien, men nye spillere settes inn etter antatt spillestyrke.
  1. Med antatt spillestyrke legges normalt til grunn rating. Om en spiller ikke har standard FIDE-rating brukes ratingen i hurtigsjakk. Har spilleren ikke rating i hurtigsjakk, brukes rating i lynsjakk. Følgende regulering gjelder:
  2. For eliteserien er det ratinglisten når eliteklubbene nominerer sine lagoppsett som brukes. For seriespillet er det ratinglisten når 1. runde spilles som brukes.
  3. For en spiller som har 1400 i rating eller høyere skal ingen av de høyere rangerte spillerne på laget ha en rating som er lavere enn 100 ratingpoeng under denne spillerens rating.
  4. Spillere uten rating, men med gammel NSF rating skal bruke siste gyldige NSF rating.
  5. Andre spillere uten rating kan ikke settes foran en spiller med 1400 i rating eller mer.
  6. For en spiller under 1400 i rating er det ingen begrensning på rating for høyere rangerte spillere.
  7. Brudd på denne paragrafen straffes som ved feil bordrekkefølge, og feil må rettes i neste runde.
  8. Turneringssjef kan gi dispensasjon fra denne paragrafen.
  Den innbyrdes bordrekkefølge kan imidlertid endres etter avsluttet seriespill og etter kvalifiseringskamper. Brudd på denne bestemmelse medføre tap på de bord som er påvirket av den endrede bordrekkefølge. Jamfør punkt 9.2 for eliteserien. Dersom de aktuelle partiene allerede er tapt ilegges laget en poengstraff som ikke går over til motparten. Poengstraffen er ett individuelt poeng når det spilles med over 5 eller 6 bord, et halvt poeng når det spilles over 4 bord. Kampen er vunnet av det lag som gjenstår med flest poeng. Ved poenglikhet er kampen uavgjort. Poengstraff kan ikke idømmes senere enn 28 dager etter kampdato.
  6.9 Ved kamp om opprykk til neste sesong, er alle spillere som siste ordinære seriesjakkhelg var spilleberettiget for klubben spilleberettiget. Et lavere rangert lag kan benytte én spiller fra et høyere rangert lag i tråd med punkt 6.6, forutsatt at vedkommende tidligere i sesongen har spilt for laget som spiller om opprykk. Det er egne regler for kvalifisering til Eliteserien, se §9.4.
  6.10
  Deltakelse i seriesjakken utløser krav om medlemskontingent for inneværende kalenderår (jf. NSFs lover § 4). Spillere som er spilleberettiget under henvisning til pkt 6.1b eller 6.5 skal derfor meldes inn og betale medlemskontingent på ordinær måte innen gitt frist i ethvert kalenderår hvor de deltar i kamper (jfr NSFs lover § 13). Misligholdelse av kontingentinnbetalingen etter deltakelse i seriesjakken medfører ikke poengstraff, men utløser krav om tilleggsavgift for medlemmet (NSFs lover § 13) og straffegebyr for klubben pålydende halvparten av medlemskontingent til NSF for voksne pr misligholdt kontingent.
 • KAMPAVVIKLING
  7.1 Hvert lag oppnevner en lagkaptein, enten en av spillerne eller en annen. Det vises til NSFs regler for lagkapteiner.
  7.2 I seriekamper oppnevner hjemmelaget turneringsleder. I eliteserien og 1. divisjon bør turneringslederen fortrinnsvis være autorisert og fra en nøytral klubb.
  7.3 Senest fem minutter før starttidspunktet leverer lagkapteinen lagoppstillingen til turneringslederen. Etter denne tid er det ikke anledning til å endre lagoppstillingen. Se dog også punkt 9.2 for spesialregler for eliteserien.
  7.4 Dersom et lag ikke har levert lagoppstillingen innen kampen skal starte, settes samtlige av lagets klokker i gang ved starttidspunktet. De som har hvite partier mot dette laget velger selv hvorvidt de vil utføre sitt første trekk eller vente til lagoppstillingen foreligger. Et lag kan ikke begynne noen av sine partier før komplett lagoppstilling foreligger.
  7.5 Hvis et lag vet at det ikke kan stille fullt mannskap, skal bordene besettes ovenfra.
  7.6 Dersom et lag mangler en spiller på et annet bord enn sistebord, plikter klubben å sende en skriftlig redegjørelse til NSF sammen med kamprapporten eller innen to dager etter kampen. Turneringslederen skal om mulig gjøres oppmerksom på forholdet før kampstart. Dersom forfallet ikke anses som gyldig kan NSF idømme laget et gebyr samt tap på de bord som berøres av uteblivelsen.
  7.7 Turneringslederens avgjørelser kan innankes for NSFs turneringssjef. Eventuell anke må sendes NSF senest dagen etter partiets avslutning. Kopi sendes motstanderklubben. Turneringssjefens avgjørelse kan innankes for RU. Anke til RU sendes med skriftlig begrunnelse og sammen med et depositum pålydende kr 500, som returneres dersom anken i det vesentlige fører fram. I motsatt fall tilfaller depositumet NSF.
  7.8 Arrangørklubben (hjemmelaget) plikter å sende inn til NSF en kamprapport på fastsatt elektronisk skjema, inneholdende opplysninger om lag, divisjon, gruppe og enkeltresultater, senest klokken 19 på kampendagen. Kampresultatet skal også meldes til NSF på slik måte og innen slikt tidsrom som turneringssjefen bestemmer.Ved mangelfull eller for sen innsending og rapportering kan arrangørklubben ilegges et gebyr som fastsettes av NSF.
  7.9 Lagledere må innen 14 dager sjekke at kamprapporter er korrekt mottatt og registrert hos NSF.
 • AVVIKLING AV SERIESPILL
  8.1 Alle serier settes opp av NSF. Når et lag har bortekamp har det hvit på førstebord og alle bord med ulike nummer.I eliteserien har hjemmelaget hvit på førstebord og alle bord med ulike nummer.
  8.2 NSF kan bestemme annet avviklingssted for kampen, også telefon- eller internettmatch.
  8.3 Hver klubb kan kun ha ett lag i eliteserien. I 1. eller 2. divisjon kan en klubb ha maksimum to lag i én seriegruppe. Dersom et vinnerlag på grunn av denne bestemmelsen ikke er kvalifisert til opprykk, rykker neste lag i avdelingen opp. NSF kan i spesielle tilfeller dispensere fra denne bestemmelsen.
  8.4 Dersom et vinnerlag ikke ønsker å rykke opp, må laget sende begrunnet søknad om dette til NSF.Retten til opprykk overføres til lag nummer to i avdelingen. Dersom heller ikke lag nummer to ønsker å rykke opp beholder best plasserte nedrykkende lag plassen. Forøvrig gjelder bestemmelsene i punkt 8.10.
  8.5 Dersom et kvalifisert lag (ikke opprykkende lag) ikke ønsker å stille lag i den aktuelle divisjonen skal plassen gis til best plasserte nedrykkende lag i samme divisjon.
  8.6 NSF setter opp terminliste for avviklingen. Kampene settes opp på helger med enkel- eller dobbeltrunde. NSF kan etter søknad omberamme kampdatoene. Særlig kan dette gjelde ved offisielle representasjonsoppgaver for NSF.
  8.7 Lagene kan avtale å spille før det terminfestede tidspunkt, betinget av at NSF har gitt sitt samtykke. Siste runde i hver gruppe, uansett divisjon, skal spilles nøyaktig på samme tidspunkt, enten runden avvikles på ett sted samlet eller på flere steder.
  8.8 Hjemmelaget plikter å informere bortelaget om spillested og kampstart senest 14 dager før kampen. Innsigelser mot tid eller sted må være motparten og NSF i hende innen 7 dager før kampen. NSF kan da foreta endelig beramming.
  Dersom bortelaget ikke har mottatt informasjon som nevnt ovenfor, skal laget straks søke kontakt med hjemmelaget.
  8.9 Utsettelse av terminfestet kamp kan kun gis av NSF. Skriftlig søknad om utsettelse må være NSF og motstanderlaget i hende senest 72 timer før kampstart. Dette punkt gjelder ved mer akutte grunner til at utsettelse søkes, slik som sykdom. Ved øvrige begrunnelser, gjelder punkt 8.6.
  8.10 Lag som ikke møter til avtalt eller av NSF berammet kamp, taper normalt på alle bord. I tillegg ilegges klubben et gebyr opptil startavgiften, men minimum tilsvarende de reiseutgifter som spares ved ikke å stille opp i kampen. Klubben må også dekke motstanderlagets eventuelle utgifter.
  8.11 Lag som trekker seg etter at serien er startet ilegges normalt et gebyr. I tillegg rykker laget ned en eller flere divisjoner etter avgjørelse av NSF. NSF supplerer avdelinger hvor kvalifiserte lag ikke er påmeldt.
  8.12 I 1. divisjon og lavere divisjoner dekker lagene selv sine utgifter. Når reiseavstanden til en kamp gjør overnatting nødvendig, dekker hjemmelaget overnatting. Dersom bortelaget ikke aksepterer hjemmelagets innkvarteringstilbud må bortelaget selv dekke differansen. Beskjed om behov for innkvartering skal gis innen en uke før kampen. Ved uenighet mellom lagene om overnatting er nødvendig, avgjør NSF dette.
  I eliteserien gjelder spesielle regler.
  8.13 Hjemmelaget plikter å sørge for gode spilleforhold og tilfredsstillende servering i spillelokalet under kampen. Klubber som ikke oppfyller kravene, kan bøtelegges av NSF.
  8.14 Hvis en avdeling i sone 2, 3 eller 4 av økonomiske og/eller geografiske grunner avvikles helt eller delvis på felles spillested, deles omkostningene, det vil si lokalleie, reiseutgifter og overnatting mellom de deltagende lag.
  8.15 En klubb har ikke anledning til å motta noen form for godtgjørelse direkte eller indirekte fra andre klubber knyttet til bruk av spiller(e) i seriesjakken. Det er heller ikke tillatt å yte slik støtte. Det er videre ikke tillatt å gjøre avtaler med andre lag som betinger bruk eller ikke-bruk av spiller(e).
  NSFs turneringssjef kan gi straff etter dette punktet i form av poengstraff, bøter eller i særs graverende tilfeller diskvalifisering.
  8.16 NSF har ansvar for å rapportere inn seriesjakken til FIDE for ratingberegning.

 • ELITESERIEN
  9.1 Eliteserien består av 10 lag som spiller enkel serie. Kvalifisert er de 8 beste fra foregående sesong og vinnerne av kvalifiseringskampene. Se punkt 8.3 og 9.4.
  9.2 Lagene nominerer inntil 20 spillere i bordrekkefølge senest to uker før seriestart. se §6.8 om rangering av spillere. Samtlige nominerte må være meldt inn i NSF gjennom den angjeldende klubb. Listen kan ikke endres eller suppleres i løpet av sesongen.
  9.3 Hver spillehelg skal lagoppstilling (6 spillere) for hver av kampene leveres turneringsleder senest 26 timer før start av helgens første runde. Alle lagoppstillingene skal publiseres av NSF senest 24 timer før start av 1. runde. I helt ekstraordinære tilfelle kan turneringsleder gi et lag anledning til å bruke andre spillere enn de som er ført opp i den på forhånd innleverte lagoppstilling. Det er anledning til å nominere en reserve til hver kamp, som kan settes inn ved akutt sykdom. Hvert lag kan kun nominere 8 spillere pr helg (inklusive reserve).
  9.4 De 4 regionale vinnerne spiller en enkel Berger over 3 runder. Det spilles over 6 bord. Lagoppstillingen leveres i henhold til §9.3. Lagene rangeres etter lagpoeng, deretter innbyrdes oppgjør, og deretter individuelle poeng. Er det fortsatt likt avgjøres rekkefølgen på best resultat på høyeste bord. De to beste lagene rykker opp i eliteserien.
  Spilleberettiget i kvalifiseringen er de som var spilleberettiget for klubben ved seriestart, eller de som har spilt minst en runde for klubben i løpet av sesongen.
  9.5 NSFs turneringssjef avgjør spillested og kostnadsdeling for kvalifiseringskampene etter forslag fra de impliserte klubbene. Opprykksturneringen terminfestes av NSF før sesongen starter. Kamper tillates avviklet over internett.
 • ØSTLANDSSERIEN
  10.1. Østlandsserien består av klubber innen sone 1.
  10.2 1. divisjon består av 10 lag. Kvalifisert er lag innen sone 1 som har rykket ned fra eliteserien, de 6 best plasserte lag i 1. divisjon i foregående sesong og vinnerne av hver 2. divisjonsgruppe. Dersom dette utgjør mindre enn 10 lag, eller det er lag som trekker seg fra serien, fylles divisjonen opp med best(e) plassert(e) lag i 1. divisjon i foregående sesong.
  10.3 2. divisjon består av to grupper med 8 lag i hver. NSF tar geografiske hensyn ved plassering av lagene i de to gruppene og ved rundeoppsettet. Kvalifisert til å spille i 2. divisjon er lag som har rykket ned fra 1. divisjon, lagene som ble 2, 3, 4 og 5 i foregående i foregående sesongs 2. divisjonsgrupper, og vinnerne av hver 3. divisjonsgruppe. Dersom dette utgjør mindre enn 16 lag, eller det er lag som trekker seg fra serien, fylles divisjonen opp med best(e) plassert(e) lag i 2. divisjon i foregående sesong, rangert etter plassering i sin respektive avdeling og deretter oppnådde poeng.
  10.4 3. divisjon består av 4 grupper med 6 lag i hver. NSF tar geografiske hensyn ved plassering av lagene i de to gruppene og ved rundeoppsettet. Kvalifisert til å spille i 3. divisjon er lag som har rykket ned fra 2. divisjon, lagene som ble nummer 2, 3 og 4 i foregående sesongs 3. divisjonsgrupper og vinnerne av hver 4. divisjonsgruppe. Dersom dette utgjør mindre enn 24 lag, eller det er lag som trekker seg fra serien, fylles divisjonen opp med best(e) plassert(e) lag i 3. divisjon i foregående sesong, rangert etter plassering i sin respektive avdeling og deretter oppnådde poeng.
  10.5 4. divisjon består av de lag som ikke er kvalifisert for høyere divisjoner. Det spilles i det antall grupper og med det antall lag som NSF finner riktig ut fra geografiske og sportslige hensyn, og med fjorårets serie som utgangspunkt. Gruppevinnerne rykker opp en divisjon. Ved behov opprettes det en 5. divisjon.
  10.6 I 1. divisjon spilles det over 5 bord og i lavere divisjoner over 4 bord.
  10.7 Klubber kan ved påmelding sende en begrunnet søknad om innplassering i en høyere divisjon enn de er kvalifisert for. Ved en slik innplassering, skal ingen kvalifiserte lag miste plass i divisjonen.
 • VESTLANDSSERIEN
  11.1 Vestlandsserien består av klubber i sone 2.
  11.1.1 Vestlandserien består av avdeling sør og avdeling nord. NSF tar geografiske hensyn ved plassering av lagene i de to avdelingene og ved rundeoppsettet.
  11.2 1. divisjonsavdelingene består av inntil 8 lag. Kvalifisert er de 4 best plasserte lag i hver 1. divisjonsavdeling i foregående sesong og vinneren av hver 2. divisjonsgruppene. Dersom dette utgjør mindre enn 8 lag, eller det er lag som trekker seg fra serien, fylles divisjonen opp med best(e) plassert(e) lag i 1. divisjon i foregående sesong.
  11.2.1 Dersom det er mindre enn 3 lag i en 2. divisjonsavdeling, kan turneringssjefen fatte vedtak om at lagene i 2. divisjon flyttes opp en divisjon. Slik vedtak kan fattes selv om det medfører at det blir mer enn 6 lag i 1. divisjonsavdelingen.
  11.3 Etter endt serie spilles en kvalifiseringskamp mellom de to avdelingsvinnerne om retten til å spille kvalifisering for eliteserien. Klubber som deltar i eliteserien inneværende sesong kan ikke spille kvalifisering med lavere rangerte lag. Dersom et slikt lag er regional vinner går retten til kvalifisering til best plasserte lag fra en klubb som ikke har spilt i eliteserien inneværende sesong. Det spilles én runde over 5 bord. Ved uavgjort kamp avgjør seier på høyeste bord. Dersom det fortsatt er uavgjort avgjør NSF resultatet ved loddtrekning. NSFs turneringssjef avgjør spillested, -tid og kostnadsdeling for kvalifiseringskampene etter forslag fra de impliserte klubbene. Kamper tillates avviklet over internett.
  11.4 2. divisjon består av inntil to grupper. NSF tar geografiske hensyn ved oppsettingen av gruppene. Kvalifisert til å spille i 2. divisjon er lag som har rykket ned fra 1. divisjon, taperen av forrige sesongs kvalifiseringskamp for 1. divisjon, lagene plassert på plassene 2-4 i foregående sesongs 2. divisjon, samt de lag NSF måtte finne kvalifisert.
  11.5 Om mulig spilles en 3. og 4. divisjon. For 3. og 4. divisjon gjelder regler tilsvarende punkt 10.4 og 10.5.
  11.6 I 1. divisjon spilles det over 5 bord, i lavere divisjoner over 4 bord.

 • MIDT-NORGE-SERIEN
  12.1. Midt-Norge-serien består av klubber innen sone 3.
  12.2 1. divisjon består av to avdelinger, hver med inntil 6 lag. Kvalifisert er de 4 best plasserte lag i hver 1. divisjonsavdeling i foregående sesong og vinneren av hver 2. divisjonsgruppene. Dersom dette utgjør mindre enn 6 lag, eller det er lag som trekker seg fra serien, fylles divisjonen opp med best(e) plassert(e) lag i 1. divisjon i foregående sesong.
  12.3 Etter endt serie spilles en kvalifiseringskamp mellom de to avdelingsvinnerne om retten til å spille kvalifisering for eliteserien. Klubber som deltar i eliteserien inneværende sesong kan ikke spille kvalifisering med lavere rangerte lag. Dersom et slikt lag er regional vinner går retten til kvalifisering til best plasserte lag fra en klubb som ikke har spilt i eliteserien inneværende sesong. Det spilles én runde over 5 bord. Ved uavgjort kamp avgjør seier på høyeste bord. Dersom det fortsatt er uavgjort avgjør NSF resultatet ved loddtrekning. NSFs turneringssjef avgjør spillested, -tid og kostnadsdeling for kvalifiseringskampene etter forslag fra de impliserte klubbene. Kamper tillates avviklet over internett.
  12.4 2. divisjon består av inntil to grupper. NSF tar geografiske hensyn ved oppsettingen av gruppene. Kvalifisert til å spille i 2. divisjon er lag som har rykket ned fra 1. divisjon, taperen av forrige sesongs kvalifiseringskamp for 1. divisjon, lagene plassert på plassene 2-4 i foregående sesongs 2. divisjon, samt de lag NSF måtte finne kvalifisert.
  12.5 Om mulig spilles en 3. og 4. divisjon. For 3. og 4. divisjon gjelder regler tilsvarende punkt 10.4.
  12.6 I 1. divisjon spilles det over 5 bord, i lavere divisjoner over 4 bord.

 • NORD-NORGE-SERIEN / NORD-NORSK MESTERSKAP FOR KLUBBLAG
  13.1. Nord-Norge-serien består av klubber innen sone 4.
  13.2 1. divisjon består av inntil 6 lag. Kvalifisert til å delta er kretsmestrene i de tre nordligste kretsene. I tillegg kvalifiserer nr 1, 2 og 3 året før et ekstra lag fra kretsmesterskapet i sin krets. Dersom kvalifiserte lag fra kretsen ikke stiller, går plassen videre til neste lag i kretsmesterskapet. Dersom det ikke finnes lag fra kretsmesterskapet som ønsker å delta, skal kretsstyret, eventuelt NSFs turneringssjef dersom kretsstyret ikke er fungerende, utpeke kretsens representant(er). Dersom kretsen ikke ønsker å bruke sin fulle kvote, går plassen videre til kretsen som året før hadde lag nr 4, deretter til nr 5 og nr 6.
  13.3 Det spilles enkel serie på felles spillested, eller slik NSF fastsetter.
  13.4 Det spilles med 4 spillere på hvert lag.
  13.5 Vinner av Nord-Norge-serien gis tittelen Nord-Norsk mester for klubblag.

Vedtatt av NSFs sentralstyre 5. juli 2007. Endret av sentralstyret våren 2012, høst 2013, høst 2014, høst 2015 og høst 2020.