Tilbake til Lover og reglementer

NSFs lovnorm for sjakkretser

Denne lovnorm er vedtatt av NSFs sentralstyre 29/5-1988, og var vedlagt årsberetningen som ble godkjent på NSF’s 67. kongress i Asker den 9. juli 1988.

LOVER FOR ______________________________________________ SJAKKRETS.

Vedtatt på årsmøtet den __ /__ 20___ .

 1. Organisasjon______________________________ Sjakkrets ( ) er en sammenslutning av sjakklubber innenfor kretsens grenser. Sjakkretsen er tilsluttet Norges Sjakkforbund (NSF) og derigjennom Nordisk Sjakkforbund og Verdenssjakkforbundet (FIDE).
  .
 2. Formål
  Sjakkretsen har til formål å arbeide for sjakkens fremme innen kretsen. Sjakkretsen skal i samarbeid med NSF og de tilsluttede klubber lede og samordne forbundets og
  klubbenes organisasjon og aktivitetsarbeid i kretsen.
  .
 3. Arbeidsfelt
  Sjakkretsen vil:
  • bidra til danning av nye klubber.
  • følge opp driften av nye og eksisterende klubber.
  • arbeide for et høyest mulig medlemstall.
  • stimulere ungdoms- og rekrutteringsarbeidet i klubbene.
  • rekruttere og utdanne tillitsvalgte gjennom kurs m.v.
  • arbeide for kontakt mellom klubbene.
  • utvikle et godt samarbeid med USF-kretsen, NSF og offentlige myndigheter.
  • stimulere til markedsføring av sjakk.
  • arbeide for et godt aktivitetstilbud for medlemene ved å:
   1. arrangere kretsmesterskap (KM) individuelt, KM for lag, KM i hurtigsjakk og KM i lynsjakk.
   2. stimulere klubbene til å arrangere åpne turneringer som f. eks. barne- og
    ungdomssjakkturneringer, PR-turneringer, NGP-turneringer, osv.
   3. gi medlemmene anledning til å delta i nasjonale og internasjonale mesterskap, turneringer, og samlinger utenfor kretsen.
    .
 4. Medlemskap
  Sjakklubber innen sjakkretsen som innordner seg sjakkretsens og NSFs lover og andre bestemmelser kan være medlem. Medlemskapet forutsetter at årlige kontingentavgifter til sjakkretsen og NSF betales etter gjeldende satser og frister.
  .
 5. Årsmøte
  Årsmøtene er Sjakkretsens høyeste myndighet. Årsmøte holdes hvert år i perioden 1/3 – 30/4. Kretsstyret innkaller til årsmøtet senest fem uker på forhånd. Forslag
  som ønskes behandlet må være styret skriftlig ihende senest tre uker på forhånd. Forslag til foreløpig dagsorden med innkomne framlegg, årsberetning, regnskap og budsjett sendes alle klubber, tillitsvalgte, USF-kretsen og NSF senest åtte dager før årsmøtet. Hver klubb har rett til å møte med en stemmeberettiget representant for hvert påbegynt titalls medlemmer. Grunnlaget for klubbrepresentasjon er det antall medlemmer klubben har innmeldt, og betalt kontingent for i årsmøteåret. Sjakkretsens styre har stemmerett. Ingen representanter har mer enn en stemme. Alle sjakkretsens medlemmer har møte- og talerett på årsmøtet. Eventuell årsmøteutsending fra NSF og fra USF-kretsen har tale- og forslagsrett. Vedtak fattes med alminnelig flertall, unntatt lovendringsforslag som krever 2/3 flertall og forslag om oppløsning som krever 3/4 flertall. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter som møter. Følgende saker skal behandles på årsmøtet:
  1. Godkjennelse av innkalling, dagsorden og representantenes fullmakter.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Årsberetning.
  4. Regnskap, budsjett og kontingenter.
  5. Rapport fra USF-kretsen.
  6. Aktiviteter for kommende sesong.
  7. Innkomne forslag.
  8. Valg (Antall styremedlemmer tilpasses lokale forhold. Minimum er leder og to
   styremedlemmer. Om mulig bør leder av USF-kretsen være med i styret. I
   tillegg velges revisor(er) og en valgkomite bestående av to personer).

  Referat fra årsmøtet sendes alle sjakkretsens klubber, tillitsvalgte, USF-kretsen og NSF.
  .

 6. Ekstraordinært årsmøte
  Sjakkretsens styre innkaller til ekstraordinært årsmøte dersom styret
  eller minst 1/2 av klubbene krever det. Møtet innkalles med minst tre
  ukers varsel, og møtet kan bare behandle saker som kravet om møtet
  omfatter.
  .
 7. Kretsstyre
  Sjakkretsens høyeste myndighet mellom årsmøtene er kretsstyret. Kretsstyret er ansvarlig for den daglige virksomhet mellom årsmøtene og påser at lover og årsmøtevedtak følges opp. Styret konstituerer seg med sekretær, kasserer, turneringssjef og andre funksjoner det finner nødvendig. Samme person kan inneha flere verv. Lederen innkaller til styremøter. Styremøte skal ellers holdes hvis et flertall av styrets medlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er tilstede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme. Referat fra styremøtene sendes sjakkretsens klubber, tillitsvalgte, USF-kretsen og NSF. Foruten å ivareta de oppgaver som er nevnt under § 3, skal sjakkretsens styre i samarbeid med USF-kretsen innen 1/8 utarbeide terminliste for perioden fram til neste sommer. Terminlisten skal omfatte alle turneringer innen sjakkretsen, og skal sendes klubber, tillitsvalgte, NSF og USF.
  .
 8. Lovendringer
  Endringer av denne lov kan bare vedtas av et ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall. Unntatt er endringer som reguleres av NSFs kongress. Lovendringer må være i samsvar med overordnede sjakkorganisasjoners lover og bestemmelser.
  .
 9. Oppløsning
  Forslag om oppløsning av sjakkretsen kan bare behandles av et ordinært årsmøte. Vedtaket krever 3/4 flertall. Blir oppløsning vedtatt, tilfaller midlene NSF og kan bare brukes til fordel for sjakken innen sjakkretsens grenser.