Tilbake til Lover og reglementer

NSFs lovnorm for klubber

Nedenforstående lovnorm er utarbeidet av NSFs lovkomite 1979/80 og var forelagt NSFs 59. kongress. Med et par mindre endringer ble de vedtatt av sentralstyret den 30. august 1980.
Sist oppdatert av Sentralstyret 5. april 2017

Lovnormen er utarbeidet med tanke på å være til hjelp for nye sjakkgrupper, men vi vet at også mange klubber som allerede er tilsluttet NSF har mangelfulle/foreldete lover. Vi håper lovnormen vil være til hjelp også for disse.

Det er naturligvis den enkelte sjakklubb som vedtar sine egne lover, og nærværende norm kan selvsagt endres slik at den passer til de lokale forhold. Det NSF krever er at lovene ikke er i strid med kretsens eller NSFs egne. En klubbs lover skal derfor formelt sett
godkjennes av sentralstryret.

Lover for ……………………………………………….

stiftet ……………………….…………..,

 1. Formål

  Klubben skal arbeide for sjakkens fremme og være et samlingspunkt for medlemmene.

 2. Tilslutning

  Klubben er tilsluttet Norges Sjakkforbund gjennom ……………………………Sjakkrets.

 3. Medlemmer
  1. Klubben er i prinsippet åpen for alle interesserte, såfremt ikke vedkommende på grunn av opptreden eller handlemåte antas å komme til å skade klubben, miljøet eller klubbens omdømme.
  2. Nye medlemmer innføres i klubbens medlemskartotek og meldes straks videre til krets og forbund.
  3. Et medlem plikter å betale lovbestemt kontingent til avtalt tid.
  4. Medlemmenes nedre stemmerettsalder er 14 år.
 4. Styret
  1. Klubbens styre består av en leder og ………….. øvrige styremedlemmer med vara.
  2. På årsmøtet velges, for tiden fram til neste årsmøte, leder, øvrige styremedlemmer og vara.
  3. Styret velger blant sine medlemmer nestleder, kasserer og sekretær.
  4. Styret er beslutningsdyktig når ….. medlemmer er tilstede. For vedtak kreves enighet hos minst ….. styremedlemmer.
  5. Styret forvalter klubbens formue og inntekt.
  6. Styret skal holde seg underrettet om og sette ut i livet de lover, beslutninger og bestemmelser som gjelder innenfor Norges Sjakkforbund og for den kretsen klubben tilhører. Særlig skal styret sørge for å ha et ajourført medlemsregister.
 5. Revisorer
  Til å granske klubbens regnskaper og styrets forvaltning velges på årsmøtet for ett år av gangen 2 revisorer og en vararevisor.
 6. Årsmøte
  1. Klubben holder ordinært årsmøte i ………….. måned. Innkalling går ut fra styret minst 14 dager før møtedagen.
  2. kstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene ber om det. Skriftlig innkalling med angivelse av årsaken sendes til medlemmene minst en uke før møtedagen.
  3. På ordinært årsmøte skal følgende saker stå på dagsorden og behandles:
   1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
   2. Valg av møteleder.
   3. Valg av sekretær for møtet.
   4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
   5. Styrets årsberetning.
   6. Regnskap med revisjonsberetning.
   7. Ansvarsfrihet for styret.
   8. Fastsettelse av kontingent og godkjenning av budsjettforslag.
   9. Innkomne forslag.
   10. Valg av leder.
   11. Øvrige valg.
  4. På årsmøtet har hvert enkelt medlem 1 stemme.
  5. Beslutninger fattes med simpelt flertall unntatt i spørsmål etter § 7. Ethvert medlem kan forlange skriftlig avstemning.
  6. Med likt stemmeantall avgjør loddtrekning, unntatt i spørsmål om styrets ansvarsfrihet der det ved stemmelikhet er meddelt ansvarsfrihet, dessuten i spørsmål etter § 7.
 7. Lovendring og klubbens oppløsning
  For endringer eller tilføyelser i klubbens lover og for oppløsning av klubben kreves det at spørmålene er angitt i skriftlig innkalling. For å få et gyldig vedtak kreves det 2/3 flertall av de nærværende stemmeberettigede. Hvis sjakklubben nedlegges, skal midlene tilfalle Norges Sjakkforbund, som skal bruke dem til beste for sjakklivet i vedkommende distrikt.
 8. Representasjon
  1. En spiller kan tilhøre flere klubber, men får bare representere en klubb i turnering som holdes eller er godkjent av Norges Sjakkforbund eller av kretsen.
  2. Klubb (og krets) kan utover punkt a) vedta innskrenkninger eller utvidelser i egne medlemmers representasjonsrett når det anses nødvendig.