Tilbake til Lover og reglementer

Norges Grand Prix (NGP)

1. Innledning
Norges Grand Prix (NGP) er en landsomfattende rekke turneringer i tidsrommet 1. juli til 30. juni påfølgende år, der spillere ved å samle poeng i flere turneringer konkurrerer om sammenlagtpremier. Det konkurreres om sammenlagtpremier i tre kategorier, Standard-NGP, Hurtig-NGP og Lyn-NGP.

2. Klasseinndeling
Det konkurreres i klasser etter ELO-tall ifølge NSFs turneringsreglement, med unntak av eliteklassen som er slått sammen med mesterklassen. Avgjørende for klassetilhørighet, gjeldende for hele sesongen, er den offisielle ratingliste som offentliggjøres i juni. Uratede spillere blir plassert i klasse etter rating innhentet fra ELO-komiteen eller etter antatt spillestyrke. Spillere som er medlem av et annet FIDE forbund enn NSF, plasseres i klasse etter FIDE-rating pr. 1. juli. Hvis dette mangler blir klasseinndelingen bestemt av gjeldende FIDE-rating når turneringen spilles. Dersom FIDE-rating mangler, bestemmes klasseinndelingen etter norsk ratingprestasjon i turneringen.

3. Tellende turneringer
For å være tellende i GP-sammendraget må en turnering være åpen for alle medlemmer av NSF og andre forbund tilsluttet FIDE.

Betenkningstid (tidene er basert på partier som varer i 60 trekk):

 • Langsjakk: Minimum 120 min pr spiller.
 • Hurtigsjakk: Under 60 min og over 10 min pr. spiller
 • Lynsjakk: 10 minutter eller mindre pr. spiller

Langsjakk- og hurtigsjakkturneringer må bestå av minimum fem runder (i cup-system o.l teller antall runder vinneren spiller) og ha en effektiv spilletid på minimum tre og en halv time. Lynsjakkturneringer skal spilles med minimum 9 runder.

Turneringen må være registrert hos NSF senest 4 uker før arrangementet finner sted.

Alle turneringer i GP-sammendraget skal rates i FIDE dersom forutsetningene for dette er til stede.

Siste frist for å registrere turneringer i en sesong er 15. april.

4. Poengskala
I hver turnering tildeles de 50 beste spillerne i sin klasse GP-poeng ifølge plasseringen i sin klasse (se også punkt 5) etter følgende skala:

Pl.Po.Pl.Po.Pl.Po.Pl.Po.Pl.Po.
120011100216031404120
21801296225832384218
31601392235633364316
41501488245434344414
51401584255235324512
61301680265036304610
7124177627483728478
8118187228463826486
9112196829443924494
10106…..2064…..3042…..4022…..502

En spiller må fullføre turneringen for å få GP-poeng.

Dersom det bare er 1 eller 2 spillere som kan få poeng i en klasse, reduseres poengskalaen: Vinneren får 150 poeng, og nummer 2 får 130 poeng.

I tillegg deles det ut bonuspoeng for antall deltakere i turneringen:

Bonus = Deltakere – plass + 1

hvor ”Deltakere” er antall deltakere som kan få poeng i klassen (maksimum 40), og ”plass” er plasseringen spilleren får. Bonuspoengene beregnes ut fra antall deltakere i egen klasse og alle lavere klasser, uavhengig av gruppeinndelingen.

En spiller får i tillegg deltakerpoeng for å delta i mange turneringer:

 • 25 poeng for deltakelse i minimum 6 turneringer
 • 50 poeng for deltakelse i minimum 10 turneringer
 • 75 poeng for deltakelse i minimum 15 turneringer
 • 100 poeng for deltakelse i minimum 20 turneringer

5. Tellende resultater
Poengskalaene benyttes for alle klasser innen hver turnering, slik at klassepoeng tildeles alle med kvalifiserende resultat og ikke for høy klassetilhørighet. I den grad klassene spiller sammen, kan en altså samle poeng i høyere klasser enn sin egen. Hvis plasseringen i turneringen ikke kan skilles etter kvalitetspoeng deler spillerne GP-poeng som disse plassene normalt tildeles.

I sammendraget i hver av kategoriene Standard-NGP, Hurtig-NGP og Lyn-NGP, teller for hver spiller de 5 turneringene som gir flest poeng.

Ved poenglikhet følges kriteriene i rekkefølge:
Ved poenglikhet regner man ”GP-kvalitet” ved å fjerne poengene for antall deltakelser, så dårligste resultat, så nest dårligste osv… De som etter dette fortsatt står likt deler pengepremiene.

For den endelige plassering og mulighetene til opprykk (Opprykk til høyere klasser i NM, se reglementet for Landsturneringen) brukes følgende ytterligere rangering:

 • Spilleren med flest 1. plasser kommer først.
 • Ved fortsatt likhet deles plasseringen.

6. Premiering sammenlagt
Sammenlagtpremiene fastsettes av NSFs sentralstyre og bekjentgjøres samtidig som NSF utlyser den kommende GP-sesongen.

Det konkurreres om en superbonus i hver av kategoriene Standard-NGP, Hurtig-NGP og Lyn-NGP. Superbonusen går til den spilleren som har flest klasseseire i samme klasse. For at en seier skal telle i kampen om superbonusen, må det være minimum 3 deltakere som kan få poeng i klassen.

For å komme i betraktning for sammenlagtpremie, må man ha deltatt i turneringer i minimum 2 kretser. Dette gjelder også superbonusen.

7. Spillesystem og gruppeinndeling
Spillesystem og gruppeinndeling må fastsettes i søknaden om GP-status. Dersom spillesystemet ikke er alminnelig brukt må det beskrives i detalj. Gruppeskillet må følge et klasseskille som fastsatt i punkt 2 ovenfor.

8. Deltakelse i høyere klasse
Spillere har i den enkelte turnering i perioden anledning til å delta i enhver klasse høyere (men ikke lavere) enn sin klassetilhørighet (pkt. 2). Arrangøren kan fravike dette dersom det kunngjøres i søknaden.

9. Premiering i enkelturneringer
Verdien av premiene bør utgjøre minimum 50% av startavgiften. Arrangøren kan premiere gruppevis, klassevis etter GP-inndeling, etter puljer inndelt etter rating, etter aldersklasser ifølge NSFs turneringsreglement, eller etter kjønn.

10. GP-avgift
Arrangøren skal svare en GP-avgift til NSF pr. startende deltager. Denne fastsettes av sentralstyret og bekjentgjøres i den årlige utlysning. For sesongen 2017/2018 er den 30 kroner per spiller.

11. Arrangørens og turneringslederens plikter
Søknad om å arrangere turneringer innen Norges Grand Prix skal sendes på fastsatt skjema til Norges Sjakkforbund. Skjema er tilgjengelig her

Ansvarlig turneringsleder skal være ikkespillende (og minimum kretsdommer), med mindre det på forhånd er utpekt en ikkespillende assistent (minimum klubbdommer).

Turneringslederen skal senest dagen etter turneringen sende resultatet til NSF på elektronisk format (f.eks Turneringservice-filer eller andre kjente format) til [email protected]:

 • For hver gruppe en fullstendig resultatliste med spillerne i resultatrekkefølge, for hver spiller skal stå navn, klubb, klassetilhørighet i NGP, scorede poeng og kvalitetspoeng, samt tildeling av GP-poeng i hver klasse. (TS-filer dekker alt dette)
 • For ELO-berettigede turneringer, utfylt ELO-rapport for samtlige deltagere. (TS-filer dekker alt dette).

Dersom arrangør eller turneringsleder ikke oppfyller de nevnte krav, er GP-avgiften 50% høyere.

Dette reglement er vedtatt av NSFs sentralstyre den 23. mai 2018 og avløser tidligere reglement.

Nåverende praksis og ofte stilte spørsmål

HURTIGSJAKKRUNDER I LANGSJAKK-NGP
Nåværende praksis er at turneringer med kun én hurtigsjakkrunde ikke innrapporteres til FIDE for rating. Disse innrapporteres kun dersom arrangøren ber eksplisitt om det. Unntaket er i A-klassen hvor alle runder skal innrapporteres uansett. I turneringer med 2 eller flere hurtigsjakkrunder, registreres og rapporteres disse.

DELTAKELSE I GRUPPER UNDER EGEN RATING?
Gjennom hele NGP-sesongen har en spiller rett til å delta i sin NGP-klasse, selv om spilleren i løpet av sesongen har passert ratinggrensen for spillegruppen. (Eks. en spiller i NGP klasse 2, som har over 1750 i rating, har likevel rett til å spille i gruppe B (1250-1750) i en turneringe).