Tilbake til Lover og reglementer

2.0.2.B Landsturneringen

 1. a) Landsturneringen er åpen for alle spillere tilsluttet NSF. Unntatt fra dette er klasser hvor det kåres norgesmester, som kun er åpne for spillere som representerer Norge i FIDE. Sentralstyret kan dispensere fra kravet i klassene miniputt og lilleputt.
  b) I klasser hvor det ikke kåres norgesmester, kan Sentralstyret gi ikke-medlemmer tillatelse til å delta, dersom de er medlemmer av et landsforbund tilsluttet FIDE.
 2. Landsturneringen holdes hvert år om mulig i juli måned. Arrangøren må rette seg etter de vedtak som sentralstyret fatter. Spilleprogram, startavgift og pengepremier i Eliteklassen skal godkjennes av sentralstyret etter forslag fra arrangøren. Turneringen skal avvikles over minst 8 dager med mindre sentralstyret har gitt arrangøren dispensasjon. Starten for Eliteklassen kan berammes inntil to dager før de øvrige klasser. Arrangøren sender innbydelse til alle klubber innen den 15. februar.
 3. Det spilles i følgende klasser:
  KLASSE ELITE:
  Berettiget til å spille er siste kårede norgesmester, nr to og tre i siste landsturnering, de to beste i klassen under i siste landsturnering, regjerende juniornorgesmester, samt spillere med rating innen ratinggrunnlaget for klassen, samt de som NSF finner kvalifisert.
  KLASSE KANDIDAT ELITE:
  Berettiget til å spille er de, beste 7% i klasse mester i siste landsturnering (minimum 3), andreplass i junior siste landsturnering, spillere med rating innen ratinggrunnlaget for klassen, samt de som NSF finner kvalifisert.
  KLASSE MESTER, KLASSE 1, KLASSE 2, KLASSE 3, KLASSE 4: Berettiget til å delta er spillere med rating innen ratinggrunnlaget for klassen, de som oppnådde minst 60 prosent score i klassen i forrige landsturnering, de 7 % beste - men minst tre spillere - i klassen under i forrige landsturnering, vinneren av klassen under i sist avsluttede Norges Grand Prix, samt de som NSF finner kvalifisert. I mesterklassen er også regjerende nordnorsk mester og regjerende kretsmestre individuelt berettiget til å spille dersom disse er kåret i en turnering med lang betenkningstid.
  KLASSE 5: Består av spillere som ikke er berettiget til å spille i noen av de foran nevnte klasser
  SENIORKLASSE: Denne deles i tre grupper, "Senior 50" og «Senior 65», som er åpen for alle som holder aldersgrensen, og "Senior B" som er stengt for spillere i klasse 2 eller høyere. Vinneren av Senior 50 får tittelen Seniornorgesmester 50, og vinneren av Senior 65 får tittelen Seniornorgesmester 65, og innehar tittelen til neste landsturnering.
  Beste spiller over 75 år i «Senior 65» skal premieres særskilt. Dersom det ikke deltar spillere over 75 år i «Senior 65», skal beste spiller over 75 år i «Senior B» premieres særskilt.
  JUNIORKLASSEN: Denne deles i to grupper "Junior A", som er åpen for alle som holder aldersgrensen, og "Junior B" som er stengt for spillere i klasse 2 eller høyere. Vinneren av Junior A får tittelen Juniornorgesmester og innehar tittelen til neste landsturnering.
  KADETTKLASSEN: Denne deles i to grupper "Kadett A" som er åpen for alle som holder aldersgrensen, og "Kadett B" som er stengt for spillere i klasse 3 eller høyere. Vinneren av Kadett A får tittelen Kadett-norgesmester og innehar tittelen til neste landsturnering.
  LILLEPUTTKLASSEN: Vinneren får tittelen Lilleputtnorgesmester og innehar tittelen fram til neste landsturnering.
  MINIPUTTKLASSEN: Vinneren får tittelen Miniputtnorgesmester og innehar tittelen fram til neste landsturnering.
 4. For å være berettiget til å spille i klasse på grunnlag av rating, høyere enn nåværende ratingtall tilsier, er det tilstrekkelig å ha vært innen ratinggrunnlaget for klassen på en av de offisielle ratinglister siden siste landsturnering. Ingen kan pålegges å spille i en høyere klasse enn siste offisielle ratingliste tilsier. FIDE har offisiell ratingliste hver måned. Den siste offisielle FIDE-listen for starten av Landsturneringen avgjør klassetilhørighet.
 5. Det spilles etter FIDEs spilleregler, NSFs turneringsreglement og de bestemmelser som står her. Alle klasser benytter et FIDE-godkjent sveitsersystem. Hvilket system som benyttes, skal opplyses i invitasjonen. Dersom en klasse har færre enn 10 påmeldte skal de slås sammen med en annen klasse etter turneringsleders skjønn.
 6. BETENKNINGSTIDEN pr. spiller er 90 minutter på 40 trekk, ½ time på resten av partiet pluss 30 sekunder tilleggstid fra første trekk.
 7. POENGLIKHET
  Ved poenglikhet avgjør kvalitetsberegning også om førsteplassen i klasser som kårer Norgesmester. Hvilke kvalitetsberegninger som benyttes, skal opplyses i invitasjonen.
 8. ØVRIGE TURNERINGSREGLER
  Protestfrist mot rundeoppsettet er 10 minutter før start dersom oppsettet er bekjentgjort senest 15 minutter før start, ellers er det 5 minutter etter bekjentgjøring.
  Dersom en spiller ikke møter til en runde, regnes han som utgått av turneringen med mindre forfall er meddelt før neste runde settes opp og grunnen til fraværet kan godtas.
  Ansvarlig turneringsleder utarbeider i samarbeid med arrangør retningslinjer for deltakerne med bestemmelser om innrapportering av resultat, analyse og lynsjakk, orden i spillelokalet og andre praktiske forhold.
  Turneringsledelsens avgjørelser kan ankes inn for enten en på forhånd utnevnt overdommer (forbundsdommer) eller en tvistekomite bestående av 3 spillere og to varamedlemmer fra forskjellige klubber (alle må være minst klubbdommer). Tvistekomiteen kan velges under åpningen eller utpekes av NSFs president.
 9. PÅMELDING kan gjøres gjennom klubb eller direkte til arrangøren. Dersom arrangøren aksepterer etteranmeldte kan startavgiften for disse forhøyes med inntil 50%.