De etiske retningslinjene bygger på forbundenes formålsparagrafer, lover og andre vedtatte retningslinjer og er en sammenfatning av organisasjonens etiske praksis og regler for å overholde denne. De etiske retningslinjene gjelder for alle tillitsvalgte og ansatte i Norges Sjakkforbund og Ungdommens sjakkforbund. Styrene har ansvar for å gå gjennom retningslinjene hvert år og oppdatere dem ved behov.

Alle tillitsvalgte og ansatte skal gjøres kjent med retningslinjene når de tiltrer sine stillinger eller verv.

1. Likeverd og inkludering

Alle tillitsvalgte og ansatte i norsk sjakk skal vise respekt for alle mennesker, uavhengig av alder, etnisitet, kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, seksuell orientering, religion, livssyn, politisk overbevisning eller funksjonshemming. Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund tar avstand fra alle former for negativ diskriminering, rasisme, trakassering og mobbing. Forbundene jobber for at alle skal inkluderes i norsk sjakk, og ha tilgang til våre møteplasser, spillesteder og turneringer.

2. Respekt for andres integritet og grenser

Forbund, kretser, klubber og lokallag skal være en trygge organisasjoner hvor den enkeltes integritet og grenser respekteres. Seksuell trakassering, seksuell overskridende atferd og seksuelle overgrep aksepteres ikke.

3. Rolleforståelse

Alle tillitsvalgte og ansatte skal være bevisst den makt og påvirkningskraft de har i relasjon til andre både i og utenfor organisasjonen, og ikke misbruke den tillit de har i kraft av sitt verv eller sin stilling.

4. Habilitet

Enhver som deltar i behandlingen av en sak i styret, sekretariatet eller andre organer i norsk sjakk skal selv vurdere sin habilitet i saken. Dersom man enten selv har egeninteresse eller har et nært slektskap eller forhold til noen av partene med egeninteresse i utfallet av saken, skal det være åpenhet om dette og ut fra det gjøre en vurdering hvorvidt man skal avstå fra behandling av saken.

5. Representasjon

Ansatte og tillitsvalgte som representerer Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund er ansvarlige for gjennom sin opptreden å opprettholde tilliten og omdømmet til norsk sjakk.

6. Økonomisk ansvarlighet

Alt arbeid skal utføres uten uærlighet, uredelige hensikter eller korrupsjon. Det skal utvises ansvarlighet ved forvaltning av organisasjonen, forvaltning av offentlig midler og administrasjon av økonomiske midler. Alle ansatte og tillitsvalgte plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for økonomi og forvaltning tilknyttet sitt arbeidsområde og verv.

7. Åpenhet og fortrolighet

Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund skal utvise åpenhet i vedtak og prosesser. Protokoller, referat og vedtak skal som hovedregel være tilgjengelig for alle organisasjonens medlemmer. Når et organ behandler saker som inneholder sensitiv informasjon, kan organet vedta taushetsplikt for å sikre sakens fortrolighet.

Brudd på retningslinjene

Brudd på de etiske retningslinjene kan varsles gjennom forbundenes felles varslingsportal MittVarsel, eller lokal tillitsvalgt, og kan medføre sanksjoner etter vurdering av bl.a. alvorlighetsgrad.

Et varslingsutvalg nedsatt av styrene skal bestå av Generalsekretær og minst to andre personer. Varslingsutvalget skal bestå av både kvinner og menn. Det er bare varslingsutvalget som har tilgang til varslingsportalen.

Brudd på norsk sjakks etiske retningslinjer kan medføre sanksjoner etter forbundenes gjeldende disiplinærreglement.

Dersom ansatte bryter forbundenes etiske retningslinjer, følges dette opp av generalsekretær i tråd med forbudnes personalpolitikk og gjeldende lover og regler for arbeidsforhold. Saker som omhandler generalsekretær, kan varsles til styret.

USF jobber med barn og unge har derfor utdypende retningslinjer. Her finner du USF sine etiske retningslinjer som tillitsvalgte og nye ansatte i USF skal underskrive.

Etiske retningslinjer USF