Dommerreglement for Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund.

Regler for autorisasjon av krets- og forbundsdommere.

1. GENERELT

1.1. Norges Sjakkforbund (NSF) autoriserer to kategorier turneringsledere: klubbdommere og kretsdommere.

1.2. Autorisasjon foretas av Reglementsutvalget i NSF, heretter kalt RU.

1.3. RU behandler søknader om internasjonale dommertitler, FIDE Arbiter (FA) og International Arbiter (IA).

1.4. RU håndhever dommerreglementet. Avgjørelser fra RU kan ankes inn for NSFs sentralstyre innen en måned fra avgjørelsen er mottatt.

1.5. Ungdommens Sjakkforbund (USF) tilslutter seg autorisasjonsreglene og vedtar egne krav til dommergrader for sine mesterskap og turneringer.

1.6. RU skal i sitt arbeid ha som siktemål at autoriserte dommere har den nødvendige kompetanse, sunne bedømmelsesevne og objektivitet som forlanges, samt er tilstrekkelig oppdatert i gjeldende regelverk. Videre skal RU arbeide for at det organiserte sjakklivet over hele landet har et nødvendig antall autoriserte dommere til disposisjon.

2. KLUBBDOMMERE

2.1. Den som vil bli autorisert som klubbdommer, må oppfylle minst et av følgende krav:

A. Delta på et dommerkurs godkjent av NSF, og bestå en test utarbeidet av RU.

B. Delta på FIDE Arbiterseminar og bestå eksamen fastsatt av FIDE Arbiters Commission.

C. Gjennomføre NSFs selvstudiumskurs for klubbdommere og bestå NSFs klubbdommertest.

2.2. Tittelen som klubbdommer er et minstekrav for at NSF skal registrere turneringslederen som National Arbiter hos FIDE.

3. KRETSDOMMERE

3.1. Den som vil bli autorisert som kretsdommer, må oppfylle følgende krav:

A. Ha deltatt på et dommerkurs godkjent av NSF, fortrinnsvis i løpet av de sju siste årene.

B. Ha bestått en test utarbeidet av RU.

C. Ha erfaring fra og kjennskap til ledelse av flere ulike typer turneringer og turneringsformer.

D. Ha deltatt som turneringslederassistent i minst tre turneringer hvor det kreves autorisert kretsdommer, fortrinnsvis under minst to forskjellige kretsdommere.

Punkt A og B er oppfylt om man allerede er utnevnt som klubbdommer etter punkt 2.1.A.

3.2. Søknad om autorisasjon som kretsdommer sendes til NSF v/ Reglementsutvalget på fastsatt skjema. Søknaden skal inneholde uttalelser fra autoriserte dommere som klubbdommeren har assistert under.

3.3. Til grunn for sitt vedtak legger RU en samlet vurdering av erfaringsgrunnlag, testresultat og dommeruttalelser. Dersom RU avslår en søknad, skal dette begrunnes skriftlig.

3.4.Dommere som har oppnådd den internasjonale dommertittelen FIDE Arbiter (FA) får automatisk også tittelen kretsdommer i NSF.

4. FORBUNDSDOMMERE (utgående dommertittel)

4.1. NSF utdanner ikke lenger nye forbundsdommere etter 2018.

4.2. Aktive forbundsdommere som ennå ikke har tittelen Internasjonal Arbiter (IA) hos FIDE sidestilles med dommere som har denne tittelen når det gjelder turneringer arrangert i regi av NSF med særlige krav til dommergrad (se punkt 6.1 nedenfor).

5. INTERNASJONAL DOMMER I SJAKK

5.1. NSF jobber aktivt for å legge forholdene til rette for spesielt kvalifiserte kretsdommere slik at disse kan oppnå tittelen «Arbitre International de la FIDE» (IA) i henhold til FIDEs krav.

6. KRAV TIL DOMMERGRAD

6.1. Følgende turneringer skal ledes av en turneringsleder som har oppnådd tittelen IA (International Arbiter) hos FIDE: Landsturneringen, Det åpne NM, Det åpne NM i hurtigsjakk, NM i lynsjakk, NM for klubblag, internasjonale tittelturneringer og landskamper.

6.2. Følgende turneringer skal ledes av minimum autorisert kretsdommer: Nordnorsk mesterskap og turneringer innen Norges Grand Prix.

6.3. Alle andre turneringer, med unntak av rene klubbturneringer og private klubbmatcher som ikke rates hos FIDE, skal ledes av minimum en klubbdommer.

6.4. RU kan i særlige tilfeller dispensere fra de formelle kravene i punktene 6. Begrunnet søknad om dispensasjon sendes tidligst mulig og senest fire uker før turneringsstart.

7. DOMMERBEVIS
7.1. Norges Sjakkforbund sender klubbdommerbevis for de som har bestått NSFs dommerkurs. Opplysning om autorisasjoner skal snarest mulig kunngjøres på NSFs nettsider.

8. DOMMERREGISTER 8.1. Norges Sjakkforbund fører register over kretsdommere og klubbdommere. RU har ansvar for å holde dommerregisteret oppdatert.

9. PASSIVE DOMMERE

9.1. En autorisert dommer som i løpet av de fem siste årene ikke har dokumentert overfor RU en rimelig turneringslederpraksis, gis status som passiv dommer.

9.2. For en forbundsdommer (gammel tittel) bør rimelig praksis i løpet av fem år omfatte turneringsledelse i minst tre turneringer som krever Kretsdommer eller IA (International Arbiter), derav minst èn som krever IA. En passiv forbundsdommer kan ikke være ansvarlig turneringsleder for turneringer under reglementets punkt 6.1 eller 12.2 uten særlig godkjenning av RU. En passiv forbundsdommer har praktisk status som kretsdommer i inntil ti nye år uten å dokumentere tilstrekkelig praksis.

9.3 For en kretsdommer bør rimelig praksis i løpet av fem år omfatte turneringsledelse i minst tre turneringer som krever kretsdommer eller klubbdommer, derav minst èn som krever kretsdommer. En passiv kretsdommer kan ikke være ansvarlig turneringsleder for turneringer under reglementets punkt 6.2 eller 12.3 uten særlig godkjenning av RU. En passiv kretsdommer har praktisk status som klubbdommer i inntil ti nye år uten å dokumentere tilstrekkelig praksis.

9.4. Utøvelse av dommergjerningen krever i prinsippet medlemsskap i NSF eller USF. Dommere som i løpet av to år ikke har vært medlem i NSF eller USF, regnes som passive.

9.5. RU avgjør overføring til status som passiv dommer etter en samlet vurdering der all turneringslederpraksis i tidsrommet tas i betraktning. En passiv dommer kan søke RU om fornyet status som aktiv dommer. Etter minst tre år som passiv kan RU kreve ny deltagelse på dommerkurs og/eller avleggelse av en ny test.

10. PLIKTER OG RETTIGHETER

10.1 NSF og USF publiserer alle endringer i gjeldende turneringsregler og reglement på sine nettsider. Tvister og avgjørelser av prinsipiell interesse som passerer RU, skal også omtales på nettsidene.

10.2 Enhver aktiv turneringsleder plikter å holde seg ajour med gjeldende regler og reglementer samt kunngjøringer NSFs nettsider og vil i så stor grad som vedkommende finner anledning til, stille seg til disposisjon som turneringsleder på ulike nivåer i NSF og USF.

10.3 Enhver Kretsdommer skal ta seg av og rettlede klubbdommere når disse assisterer ved turneringer, og rapportere objektivt sine inntrykk til RU.

10.4 Endring av adresse og annen kontaktinformasjon meldes til NSF.

11. OPPHEVELSE AV AUTORISASJON

11.1 Sentralstyret kan etter innstilling fra RU oppheve en dommerautorisasjon dersom dommeren klart har vist seg tilliten uverdig, eller dersom RU mener at dommeren ikke lenger er kvalifisert/egnet til å utøve dommergjerningen

12. UNGDOMMENS SJAKKFORBUND (USF)

12.1 USF tilslutter seg dette reglementet for sine mesterskap og turneringer.

12.2 Internasjonale turneringer, landskamper og Individuelt NM for ungdom skal ledes av IA (International Arbiter).

12.3 Minimum autorisert kretsdommer skal lede NM for skolelag, NM for juniorlag og NM for jenter.

12.4 Minimum klubbdommer bør lede kretsmesterskap for skolelag, kretsmesterskap for ungdom, turneringer i Barnas Grand Prix og andre godkjente turneringer.

12.5 Etter innstilling fra RU kan forbundsstyret i USF i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravene under 12.2 og 12.3. Begrunnet søknad sendes tidligst mulig og innen fire uker før turneringsstart.