Tilbake til Fond og støtte

USFs reisefordelingsfond

Fondets formål er å bedre mulighetene for hele sjakk-Norge til å delta i USFs norges­mesterskap ved at deltagerne med høyest reise­utgifter får dekket deler av disse av fondets midler.

  1. Fondets grunnkapital utgjør kr. 70.000, – sytti tusen kroner – (Juli 2000).
  2. Kapitalen anbringes i bank eller stats-/bank­garanterte verdipapirer.
  3. Fondet forvaltes av en komite bestående av 3 personer, hvorav Ungdommens Sjakkforbunds turneringssjef er den ene. De 2 øvrige velges med ett medlem annenhvert år av Ungdommens Sjakkforbunds årsmøte.
  4. Fondets formål er å bedre mulighetene for hele sjakk-Norge til å delta i USFs norges­mesterskap ved at deltagerne med høyest reise­utgifter får dekket deler av disse av fondets midler. Deltagelse i NM individuelt for ung­dom, NM for jenter og NM for skolelag skal prioriteres. Fondets midler skal fortrinnsvis tildeles deltagere fra Nord-Norge.
  5. Søknadsfrist til NM for jenter er 15. januar. Søknadsfrist til NM for skolelag og NM for ungdom, settes til 5 dager etter den terminfes­tede dato for de respektive kretsmesterskap.
    Søknaden skal sendes fra kretsstyret, og reise­støttebeløpene skal utbetales til kretsen umid­delbart etter mesterskapet under forutsetning av at kretsen har vært representert i mesterskapet som beskrevet i søknaden.
  6. Det skal hvert år fremlegges eget regnskap for fondet på Ungdommens Sjakkforbunds årsmøte.
  7. Endring i disse statutter kan kun foretas av Ungdommens Sjakkforbunds årsmøte etter forskriftsmes­sig og rettidig innsendt forslag i henhold til Ungdommens Sjakkforbunds lover, og forslag må på årsmøtet oppnå 2/3 flertall for å ha gyldighet.

Vedtatt på USFs 11. årsmøte i Asker 10/7-88, endret på USFs 13. årsmøte i Brønnøysund 8/7-90.