Sjakkens Venner (SV) er en støtteforening opprettet av Norges Sjakkforbund, og har som sitt formål å samle inn midler til økonomisk støtte for fremme av norsk sjakk på toppnivå, såvel blant juniorer som seniorer og for begge kjønn.

Formål

Sjakkens Venner (SV) er en støtteforening opprettet av Norges Sjakkforbund, og har som sitt formål å samle inn midler til økonomisk støtte for fremme av norsk sjakk på toppnivå, såvel blant juniorer som seniorer og for begge kjønn.

SV har et styre som består av 3 medlemmer som velges på NSFs kongress for to år av gangen. Styrets leder velges separat.

Styret skal løpende holde sentralstyret orientert om sin virksomhet og sine vedtak. Årlig regnskap og styrets beretning skal fremlegges til NSFs kongress for godkjenning. Regnskapet for SV skal revideres av NSFs revisorer.

SV kan bare oppløses av NSFs kongress med 2/3 flertall. Eventuelle midler overføres til NSF og benyttes til formål i henhold til disse vedtekter.

Økonomi

SV skal yte økonomisk støtte til deler av norsk sjakkliv i tråd med vedtektene.

SV er selv ansvarlig for å skaffe inntekter til foreningens arbeid. Dette skjer ved innhenting av sponsormidler fra foreninger, organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner.

SV står fritt til å arbeide med annet inntektsbringende arbeid, såfremt ikke NSFs sentralstyre har konkrete innvendinger mot de ulike tiltak.

SV har ikke anledning til å stifte gjeld.

Beløp gis til SVs bankkonto: 1506 26 76318

Medlemskap

Medlemskap tegnes pr. kalenderår, og kontingenten fastsettes av NSFs kongress. Priser gjeldende fra 1. januar 2021 er:

 • Feltsponsor kr. 2000,-
 • Bondesponsor kr. 10.000,-
 • Løpersponsor kr. 30.000,-
 • Springersponsor kr. 30.000,-
 • Tårnsponsor kr. 50.000,-
 • Dronningsponsor kr. 80.000,-
 • Kongesponsor kr. 150.000,-

Mandat

Norske toppspillere og unge talenter av begge kjønn kan søke om tilskudd til deltagelse i toppturneringer på senior- og juniornivå i eller utenfor Norge. Støtte kan også ytes til norske arrangører av internasjonale senior- eller juniorturneringer.

Det kan søkes om støtte til:

 • Økonomisk bistand til generell trening og forberedelser til deltagelse i støtteberettigede sjakkturneringer og internasjonale mesterskap. Dette omfatter bl.a. dekning av utgifter til innleid trener.
 • Reiseutgifter eller utgifter til hotell og måltider ved deltakelse i offisielle FIDE-mesterskap eller andre GM-kvalifiserende internasjonale turneringer.
 • Økonomisk støtte for deltagelse i offisielle representasjonsoppgaver i så vel innland som utland.

Arrangører av turneringer i Norge kan søke om tilskudd til pengepremier og utgiftsdekning til norske toppspillere. Dette omfatter følgende type turneringer:

 • Stormesterkvalifiserende (GM) turneringer.
 • Sterke internasjonale turneringer for kvinner.
 • Landskamper og internasjonale mesterskap.
 • Kadett- eller juniorturneringer av sterk internasjonal klasse.

Retningslinjer for søkere

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

Turneringens navn, type og styrkenivå, hvilke betingelser spilleren er tilbudt av arrangøren, samt spillerens budsjetterte utgifter. Videre om det er søkt om støtte fra andre instanser (klubb, krets, forbund, fond, næringsliv osv.) og hvor mye som er gitt i støtte fra disse.

Søknaden vil normalt bli avvist dersom den sendes inn senere enn 14 dager før turneringsstart, med mindre ekstraordinære forhold umuliggjør at søknaden kunne vært sendt tidligere.