Norsk Sjakkfond gir økonomisk støtte til toppspillere, junior og senior, toppturneringer, offisielle representasjonsoppgaver.

Styret

Styret består av NSFs president, kasserer og turneringssjef, som fastsatt i statuttene.

Statutter

 1. Formål
  Fondet har som formål å utvikle og fremme norsk sjakk, og bedre mulighetene for norske spillere til å øke sin spillestyrke.Fondet vil prioritere støtte til:
  • Bidrag til dekning av utgifter som spillerne har ved turneringsdeltagelse i inn- og utland, herunder offisielle FIDE turneringer og mesterskap
  • Bidrag til norsk deltagelse i landskamper, sjakkolympiader og andre offisielle representasjonsoppgaver
  • Støtte til norske arrangører av internasjonale toppturneringer, herunder også landskamper

  Slik støtte kan også gis som garantier for dekning av underskudd opp til på forhånd fastsatte beløp.

 2. Fondets kapital og avkastning
  Fondets kapital skal til enhver tid plasseres på en som måte som vektlegger høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko.
  Plassering skal skje gjennom bankinnskudd, stats- eller bankgaranterte verdipapirer og/eller andeler i verdipapirfond som definert i «Lov om verdipapirfond».
  Årlig kan utdeles inntil 4 % av fondets markedsverdi.
 3. Fondets organer
  Fondsstyret utgjøres av NSFs president, turneringssjef og kasserer. Styret fastsetter hvor stor del av avkastningen som utdeles årlig. Styremedlemmene overvåker at avkastningen brukes til fondets formål.
 4. Oppløsning
  Oppløsning av fondet og endringer i disse statutter kan kun skje etter vedtak på Norges Sjakkforbunds kongress. Vedtaket krever 3/4 flertall. Ved oppløsning tilfaller midlene Norges Sjakkforbund, som da skal anvende midlene mest mulig i tråd med fondets formål.

Disse statutter er vedtatt av NSFs kongress i Brønnøysund den 7. juli 1990, samt av NSFUs årsmøte i Brønnøysund den 8. juli 1990 og av NSFs kongress i Kristiansund 1992. Endret av NSFs 81. kongress 7. juli 2002. Sist endret av NSFs 84. kongress 3. juli 2005.