Tilbake til Fond og støtte

Nordnorsk Sjakkungdoms Fond

Styre
Styret velges på NSFs kongress:

Leder:
Audun Pedersen (Tromsø SK), (valgt for 3 år i 2021, på valg i 2024)
E-post: [email protected]

Medlemmer:
Leif Inge Nilsen (Bodø SL), (valgt for 3 år i 2023, på valg i 2026)
[email protected]

Andreas Esbensen (Vadsø SK), (valgt for 3 år i 2022, på valg i 2025)
[email protected]


Statutter

  1. Fondets urørlige grunnkapital er kr. 35.000, tilsvarende Nord-Norges Sjakkforbunds midler etter nedleggelsen i 1987.
  2. Fondets formål er å bidra til nivåheving for nordnorske juniorspillere, gjennom økonomisk støtte til følgende formål: Representasjon på internasjonalt nivå, deltagelse i USFs satsningsgrupper/uttagningsturneringer og eventuelt andre formål som fondsstyret finner å ville støtte.
  3. Fondet bestyres av et fondsstyre med leder og to medlemmer. Fondsstyret velges av NSFs kongress, med funksjonstid tre år. Det er således ett medlem som er på valg hvert år; hvert tredje år er lederen på valg. De tre medlemmene må ha hovedmedlemskap i hver sin av de tre nordnorske kretsene.
  4. Norges Sjakkforbund gis fullmakt til å plassere fondet på den best tjenlige måte med tanke på høy avkastning og sikkerhet. Søknader sendes NSF innen de frister som fondsstyret fastsetter. NSF foretar utbetalinger etter anvisning av fondsstyret, og etter at deltagelse har funnet sted.
  5. Fondsstyret kan ikke disponere mer enn kr. 8000 årlig av fondet.
  6. Det skal hvert år framlegges regnskap for fondet på Norges Sjakkforbunds kongress. Regnskapet revideres av forbundets revisorer.
  7. Endring av statuttene kan kun foretas av Norges Sjakkforbunds kongress. Bare delegater med hovedmedlemskap i nordnorske klubber kan stemme, og endringsvedtak må fattes med 3/4 flertall blant disse.

Disse statutter er vedtatt på Norges Sjakkforbunds 68. kongress, Randaberg 8. juli 1989, og redigert etter endringer vedtatt på NSFs 72. kongress, Oslo 3. juli 1993. Sist endrett på NSFs kongress 7. juli 2002 på Røros.
* Pr. 31. desember 2001 er grunnkapitalen kr 64.563 (se punkt 5 i statuttene).