Tilbake til Fond og støtte

Knut Monssens minnefond

Knut Monssens minnefond

Fondet er stiftet av kontorsjef Egil Monssen. Han stiftet fondet til minne om sin bror Knut Monssen, som ved sin død i 1963 var formann i Oslo Schakselskap. Knut Monssen var i en årrekke en aktiv administrator, ikke bare innen sin klubb, men også innen Norges Sjakkforbund hadde han flere tillitsverv.

Fondets grunnkapital er i sin helhet donert av kontorsjef Egil Monssen. Den 13. november 1963 åpnet han en bankkonto på kr. 25.000, men da fondets statutter ble godkjent på NSFs 43. kongress den 11. juli 1964, var beløpet øket til kr. 30.000. Senere ble kapitalen øket en gang med kr. 20.000 og to ganger med kr. 25.000.

Kontorsjef Egil Monssen gikk bort den 12. desember 1985. I brev av 10. juni 1986 fra Oslo skifterett ble det opplyst at han i sitt testamente hadde tilgodesett Knut Monssens minnefond med kr. 150.000, noe som førte grunnkapitalen opp på sitt nåværende nivå.

Styre

Styret er valgt for 5 år på NSFs kongress, velges neste gang i 2024.

Leder: Roaul Abrahamsson (Vålerenga)
Tlf. 994 51 370
E-post: [email protected]

Medlemmer:
Gunnar Glendrange (OSS) | [email protected]
Lars Breivik (Drammens) | [email protected]

Statutter

 1. Minnefondets grunnkapital utgjør kr. 250.000 – tohundreogfemtitusen – , og denne kapital skal til enhver tid forvaltes av en 3-manns komite som oppnevnes av Norges Sjakkforbunds kongress. Komiteen velges for 5 – fem – år om gangen.
 2. Kapitalen anbringes i rentebærende fondsmidler, garantert av bank eller papirer med tilsvarende sikkerhet.
 3. Avkastningen av fondsmidlene disponeres årlig av komiteen til ett eller flere av følgende formål:
  • Reisebeviligning til de beste norske sjakkspillere med ledere i representasjon utad, spesielt i FIDEs offisielle turneringer, og med særlig henblikk på soneturneringen.
  • Landskamper.
  • Reiser innenlands av ledere og aktive sjakkspillere.
  • Andre sjakkformål etter enstemmig vedtak i komiteen.
 4. Komiteen har anledning til å la avkastningsbeløpene kumulere med henblikk på større oppgaver.
 5. Hvis komiteen finner at det er av vesentlig betydning for å fremme en spesiell sak, kan det anvendes inn til kr. 15.000 – femtentusen – av Minnefondets grunnkapital.
 6. Treffes slik bestemmelse, kan utbetaling av avkastningen av den resterende kapital ikke finne sted før Minnefondets grunnkapital påny er brakt opp til kr. 250.000. Bestemmelse om å anvende noe beløp av grunnkapitalen må være enstemmig.
 7. Komiteen avgir regnskap til hvert års kongress i Norges Sjakkforbund. Midlenes plassering og regnskaper revideres av de kongressvalgte revisorer i Norges Sjakkforbund.
 8. Endringer i disse statutter kan kun foretas av Norges Sjakkforbunds ordinære kongress etter forskriftsmessig og rettidig innsendt forslag i henhold til Norges Sjakkforbunds lover, og forslaget må på kongressen oppnå 3/4 flertall for å ha gyldighet.

Søknader om bidrag fra Knut Monssens minnefond sendes fondsstyrets formann, c/o Norges Sjakkforbund, hvert år innen den 31. mars. Det er styrets ønske at søknaden ledsages av et budsjett for det formål det søkes om støtte til, og at fondsstyret innen rimelig tid etterpå får tilsendt et revidert regnskap.