Tilbake til Fond og støtte

Arvid Karlsens minnefond til sjakkens fremme

Styre

Fondet forvaltes av sittende styre i Vadsø Sjakklubb. Tildeling av arrangement gjøres av Ungdommens Sjakkforbund etter fullmakt fra Norges Sjakkforbund.

Vedtekter

 1. Arvid Karlsens minnefond til Sjakkens fremme ble opprettet 20. juni 1980 som en donasjon til Norges Sjakkforbund fra Vadsø Sjakklubbs mangeårige formann Arvid Karlsen.
 2. Minnefondets størrelse skal alltid være kr. 101.000,-, – kroner etthundreogentusen 00/100.
 3. Fondet skal stå inne på konto i Kredittkassen/Fiskernes bank i Vadsø, og kan ikke overflyttes til andre kredittinstitusjoner.
 4. Fondet forvaltes av det sittende styret i Vadsø Sjakklubb. Alle disposisjoner skal signeres av 2 av styrets medlemmer. Dersom Vadsø Sjakklubb ikke er i funksjon, trer Norges Sjakkforbund inn på denne klubbs vegne. Dette gjelder alle forhold hvor Vadsø Sjakklubb er nevnt i disse vedtekter.
 5. Rentene av fondet, som utdeles etter 1. juli hvert år, skal benyttes til en årlig miniputt-turnering. Denne turneringen kalles Arvid Karlsens minneturnering.
 6. I perioden 1985-1988 skal turneringen arrangeres av Fredrikstad Schakselskap, Vardø Sjakklubb, Moss Schakklubb og Hammerfest Sjakklubb, i nevnte rekkefølge. De av de nevnte klubber som ikke kan påta seg arrangementet, skal i god tid melde fra til Norges Sjakkforbund.
 7. For etterfølgende år skal Norges Sjakkforbund bestemme hvilke sjakklubber som skal tildeles arrangementet. Klubber som ikke tidligere har fått slike midler skal prioriteres.
 8. Avgjørelse om tildeling av arrangementet skal tas innen utgangen av foregående år, og den arrangerende klubb underrettes snarest deretter.
 9. Arrangørklubben plikter å sende innbydelse til turneringen til alle klubber senest 8 uker før arrangementet.
 10. Turneringen skal ha to klasser, en klasse for spillere som ikke er fylt 13 år, og en klasse for spillere som ikke er fylt 11 år pr. 1. januar det angjeldende år.
 11. Turneringen skal være på minimum 7 runder og betenkningstiden skal være minimum 30 minutter og maksimum 60 minutter pr. spiller pr. parti.
 12. Deltagere skal ikke betale startkontingent. Dessuten skal arrangørklubben bestrebe seg på å gi de tilreisende et rimelig innkvarteringstilbud.
 13. Premiering.
  • De 3 beste i hver klasse skal ha pokal eller tilsvarende trofé med inngravering «Arvid Karlsens minneturnering».
  • Minst 1/3 av deltagerne i hver klasse skal premieres.
  • Dessuten skal det utdeles diplom eller annet deltakerbevis til alle.
 14. Dessuten skal det utdeles diplom eller annet deltakerbevis til alle.
 15. Dersom arrangerende klubb ønsker utbetalt forskudd av fondets midler, må det legges fram budsjett for turneringen for Vadsø Sjakklubb. Arrangerende klubb skal underrettes om det beløp som maksimalt kan påregnes som støtte til turneringen, når arrangementet blir tildelt.
 16. Etter avsluttet turnering skal arrangørklubben avlegge et fullstendig turneringsregnskap. Dette oversendes revisor i Norges Sjakkforbund, bilagt dokumentasjon for alle utgifter og inntekter innen en måned etter at turneringen er avsluttet. Eventuelt tilgodehavende etter at regnskapet er revidert, utbetales arrangørklubben av styret i Vadsø Sjakklubb. Inntekter av annonsesalg, kantine og lignende, kan holdes utenfor turneringsregnskapet.
 17. Senest 1 uke etter turneringen sendes rapport med fullstendige resultatlister til Norges Sjakkforbund.
 18. Differansen mellom saldoen på fondets konto i kredittkassen/Fiskernes Bank i Vadsø og kr. 101.000,-, skal etter endelig oppgjør med arrangørklubben, deles likt mellom Norges Sjakkforbund og Vadsø Sjakklubb. Dersom turneringen ikke arrangeres et år, må eventuelt mottatt forskudd returneres i sin helhet, og hele rentebeløpet deles i såfall mellom Norges Sjakkforbund og Vadsø Sjakklubb. Disse midlene skal fortrinnsvis benyttes til lilleputtvirksomhet.
 19. Endringer av disse vedtektene må godkjennes av Norges Sjakkforbunds kongress med minst 2/3 flertall.

Redigert etter endringer vedtatt på NSF’s 67. kongress, Asker den 9. juli 1988.