Tilbake til Fond og støtte

Arnold J. Eikrems minnefond

Vedtekter

 1. Formål
  Det er et mål for fondet å hedre Arnold J. Eikrems minne, og å bidra til å føre hans arbeid for norsk og nordisk sjakk videre. Fondet skal virke til beste for norsk sjakk ved å gi økonomisk støtte til utviklingsfremmende formål.Støtte kan gis til:
  1. Internasjonale sjakkturneringer i Norge.
  2. Rekrutteringstiltak og andre utviklingsfremmende tiltak.

  Fondet kan også selv påta seg ansvaret for sjakklige aktiviteter.

 2. Styre
  Styret skal ha fra fire til seks medlemmer og inntil fire varamedlemmer.Styret bør være bredt sammensatt, med en representant for: familien Eikrem, Norges Sjakkforbund (NSF), norsk toppsjakk, norsk kvinnesjakk, og norsk sjakkliv.Medlemmer og varamedlemmer velges fremtidig av NSFs kongress for tre år, likevel slik at det i alminnelighet bør gå minst ett år mellom hver supplering av styret. NSFs styre velger til enhver tid hvem som skal representere forbundet i styret.

  Reglene i lov av 23. mai 1980 nr. 11 om stiftelser kommer til anvendelse på fondets virksomhet så langt de passer.

 3. Finansiering
  Fondet skal primært baserers på innsamlede midler, men det er også et mål å iverksette inntektsbringende tiltak.Fondet er fullt utbygget når det har en forvaltningskapital på minst 10 ganger folketrygdens grunnbeløp (pr. 1. mai 1996 41.000 kroner). Beløp som overstiger forvaltningskapitalen kan utbetales i samsvar med formålet.Inntil fondet er fullt utbygget, må styret til enhver tid vurdere hvor store utbetalinger som skal skje.

  Fondets midler plasseres på en måte som ivaretar hensynet til høyest mulig avkastning, såvel som hensynet til risikobegrensning og likviditet. Midler kan plasseres i aksjefond eller på tilsvarende måte.

  Det legges frem årlige regnskap, som revideres av NSFs revisor. Årsrapport og regnskap forelegges Norges Sjakkforbund.
 4. Oppløsning m.v.
  Disse vedtekter kan bare endres ved enstemmig styrevedtak med 3/4 flertall og dernest flertall i NSFs kongress. Etter styrevedtak med 3/4 flertall kan det bestemmes at fondet skal oppløses. Ved oppløsning skal midlene tilfalle NSF.

NSF ga sin tilslutning til disse vedtektene på den 76. kongress, Stavanger den 29. juni 1997.

Styre

Leder:
Wenche Eikrem (valgt for 3 år i 2021, på valg i 2024)
982 27 737 | [email protected]

Medlemmer:
Ole Christian Moen (valgt for 3 år i 2021, på valg i 2024)
91558730 | [email protected]

Sheila Barth Stanford (valgt for 3 år i 2023, på valg i 2026)
970 26 905 | [email protected]

Rune Djurhuus (valgt for 3 år i 2023, på valg i 2026)
[email protected]

Jonathan Tisdall (valgt for 3 år i 2022, på valg i 2025)
926 96 358 | [email protected]

Jøran Aulin-Jansson (valgt for 3 år i 2022, på valg i 2025)
913 32 242 | [email protected]

Varamedlem (valgt for 3 år i 2023, på valg i 2026):
Kaj Snorre Eikrem | [email protected]