Felleslogo lysblå nsf

19. mar. 2024

Sentralstyret

Forbund

Norsk sjakks forhold til FIDE og veien videre

NSF og USF er, og skal forbli, åpne og demokratisk organisasjoner. Visjonen: "Sjakk for alle" henger høyt. Dette er en helt grunnleggende verdi og et viktig prinsipp.

Styrene ser på det som gledelig at sjakk blomstrer i store deler av samfunnet vårt - fra barn og unge, voksne og gamle. Likevel finnes det forbedringspotensial, særlig når det kommer til samarbeidet vårt med verdensorganisasjonen FIDE.

FIDE er den internasjonale organisasjonen som styrer sjakkverdenen. De bestemmer nærmest alt hva angår rating, verdensmesterskap, og turneringsreglement. NSF er, som et nasjonalt sjakkforbund, underlagt FIDE og er ofte bundet av deres avgjørelser. FIDE har mange ansvarsområder og fatter tidvis forhastede og kritikkverdige vedtak som NSF verken støtter eller liker.

Det er vanskelig å komme forbi faktum at Russland verdsetter sjakk høyt og har en lang historie med å bruke sjakken for å oppnå politiske mål. Per dags dato er det en rekke russere med stillinger høyt oppe i FIDE-systemet. FIDE har blant annet russisk president og generalsekretær. Samtidig er store deler av administrasjonen russisk. Det er uheldig at sittende president ble gjenvalgt mens landet han representerer var (og er) i en pågående angrepskrig i Ukraina, noe som bl.a. førte til at NSF stengte for deltakelse i våre turneringer for spillere som representerer Russland

Dvorkovich gikk til valg med et løfte om å innføre en begrensning på at FIDE-presidenten kun kan sitte i to perioder. Dette ble sett på som et demokratisk løft som ble gledelig tatt i mot av flere forbund som fortsatt mener at dagens president gjør en god jobb, spesielt sett i lys av misnøyen med den forrige presidenten.

FIDE fattet under den siste generalforsamlingen i desember 2023 flere uheldige vedtak. Vi har valgt oss ut to særlig kritiske:

  1. Regelen om at en president kun kan sitte for maks to perioder ble fjernet. Innføringen av denne regelen var sentral i den sittende presidentens valgkamp, som lovet sjakkverdenen et demokratisk løft. FIDE skulle bli mer demokratiske og åpne. Det er lite som tilsier at det er gjort forsøk på å holde disse løftene. Forslaget krevde 75% flertall, og ble vedtatt med 80% av stemmene. Som alle avstemninger i FIDE var denne hemmelig. Avgjørelsen tolkes av mange som et ledd i en prosess for å gjøre FIDE mer autoritær, og å sikre fremtidig
    russisk innflytelse.
  2. NSFs forslag om å sikre prosesser rundt kjønnsidentitet ble forulempet ved alle anledninger. Når forslaget skulle sendes inn til FIDEs Konstitusjonelle komite ble det ikke akseptert og måtte gjennom flere endringer som forandret innholdet. Til slutt ble forslaget, i realiteten, ikke stemt over i hele tatt, men heller hvorvidt forslaget skulle tas opp eller ei. I saken har FIDE Council, med sittende president i spissen, tatt en avgjørelse som bryter med IOC sine retningslinjer, uten riktig begrunnelse eller saksgang. Reglene ble satt i kraft 21.08.2023, men vi venter fremdeles på forklaring og svar fra FIDE på våre spørsmål. NSF ønsker å bidra til å lede FIDE i positiv retning. Dette gjør vi blant annet gjennom representasjon i ulike FIDE-kommisjoner hvor vi prøver å hjelpe FIDE i en demokratisk retning. Vi har per i dag fire norske representanter i følgende kommisjoner:

Alle overnevnte ble nominert av NSF og holder løpende kontakt med NSF om hva som foregår i komiteene. I tillegg vil det fremover jobbes aktivt for at vår stemme blir hørt i saker av særlig viktighet. Enten det gjelder saker som angår sjakkspillet direkte, eller saker som angår våre medlemmer.

Tidligere president i NSF, Jøran Aulin-Jansson sitter i FIDE sitt Council som en av 8 "visepresidenter" under dagens president8. FIDE Council er kun underlagt FIDEs kongress hvor hovedstyret, bestående av president og “deputy president” velges hvert fjerde år på FIDE kongressen. Hovedstyret velger deretter resten av FIDE Council selv.

NSF besluttet på styremøte 12.02.2024 å nedsette en gruppe som skal jobbe aktivt opp imot FIDE for å prøve å hjelpe organisasjonen i riktig retning. Dette er en krevende og utfordrende jobb, men har vist seg å være helt nødvendig for å hindre ytterligere korrumpering av organisasjonen.

Hva vi skal gjøre fremover:

  1. Informere medlemmene våre om FIDE saker som kan være viktige for dem.
  2. Stå klart frem i saker av betydning for våre medlemmer.
  3. Holde tett dialog med FIDE.
  4. Kjempe for å få mer åpenhet og bedre prosesser i saker som påvirker våre medlemmer.
  5. Forsøke å minimere bruken av hemmelige valg i FIDE.

På vegne av styrene i NSF og USF.