1. Ungdommens Sjakkforbund tildeler hvert år NM for Skolelag (Barneskoler, Ungdomsskoler og Videregående skoler). Mesterskapene arrangeres hver for seg eller samlet, fortrinnsvis i løpet av april. Turneringsreglementet for USF gjelder med følgende tilleggsbestemmelser: Turneringen skal rates.

  2. Hvert lag består av fire spillere og inntil to innbyttere. Spillerne og innbytterne på et lag må alle være elever ved en og samme skole. I helt spesielle tilfeller kan enkeltelever etter søknad til Forbundsstyret, gis anledning til å delta på laget til en annen skole i samme kommune. Attestasjon fra skolen må følge med søknaden. Elever på en skole med under 75 elever som ikke kan stille lag selv, kan gis anledning til å representere en naboskole etter søknad til Forbundsstyret. Kretsene avgjør selv kravene for deltakelse i KM for Skolelag. Spillere på barneskolelag må i mesterskapsåret høyst fylle 13 år, på et ungdomsskolelag høyst fylle 17 år og på et videregående lag høyst fylle 20 år.

  3. En skriftlig lagoppstilling i bordrekkefølge, med eventuelle reserver og underskrevet av lagkapteinen, skal leveres arrangøren senest en halv time før spillestart. Arrangøren kan fastsette en tidligere frist i innbydelsen. Bordrekkefølgen skal være etter antatt spillestyrke, med antatt sterkeste spiller på førstebord. Rekkefølgen mellom spillerne kan ikke forandres etter at den skriftlige lagoppstillingen er levert. Et lag som stiller i feil bordrekkefølge en kamp, gis automatisk tap i alle partier som berøres av feilen. Ønsker et lag å benytte reserver, skal turneringsledelsen informeres om det senest en halv time før den aktuelle runden starter. Foreligger rundeoppsettet senere, er fristen fem minutter etter bekjentgjørelsen.
  4. Det er åpen deltagelse i NM for skolelag innenfor de rammer som er praktisk og logistikkmessig gjennomførbart fra arrangørens side. Dersom det må settes begrensninger gjørs dette ut i fra fordelingsnøkkelen i nedenstående regelverk. Arrangøren må redegjøre for eventuelt tak på deltagende lag i invitasjonen til mesterskapet. Hver krets har en grunnkvote på et lag i hvert NM. Videre kvoter avgjøres av kretsenes medlemstall på tidspunktet for påmelding. Kretsene gis da rett til et lag mer per mesterskap, for hvert påbegynte hundretall medlemmer (fra 101). I tillegg utvides kretskvoten med et lag, for hver plassering blant de tre beste fra året før. Arrangørkretsen har rett til et ekstra lag i hvert mesterskap, under forutsetning av at de samtidig stiller et lag som oddetallsreserve.
  5. Så lenge deltakertallet muliggjør det, spilles det etter den gyldige versjonen av Norges Sjakkforbunds Monradsystem. Rundeoppsett skal skje etter lagpoeng, med individuelle poeng tellende før startnummer. 1.runde skal seedes i to grupper, i NM for barneskoler om nødvendig etter skjønn. I NM for skolelag spilles det 7 runder. Protester mot rundeoppsettet, må fremføres senest 10 minutter før spillestart. Kretsene avgjør selv rundetall og betenkningstid i sine mesterskap.

  6. Betenkningstiden i alle klasser i NM for skolelag er 60 minutter på hele partiet og 30 sekunder tillegg per trekk. Det er noteringsplikt i alle klasser. Spillere som på grunn av alder fritas fra noteringsplikten, fratas 10 minutters betenkningstid. Resultatene fra klassen Ungdomsskoler og Videregående skoler skal innrapporteres til Norges Sjakkforbund for FIDE-ratingberegning.

  7. Vinnerlagene får titlene "Norgesmester for Ungdomsskolelag", "Norgesmester for Barneskolelag" og "Norgesmester for Videregående skolelag". Rekkefølgen avgjøres av lagpoeng. Vunnet kamp gir 2 lagpoeng, uavgjort 1 og tap 0. Gis et lag Walk-Over av rundeoppsettet, får det 2 lagpoeng og 2 1/2 individuelle. Ved likhet i lagpoeng avgjør individuelle poeng, deretter kvalitet og eventuelt innbyrdes oppgjør. Hvis flere lag fortsatt står likt, deles plasseringen og eventuelt mesterskapet.
  8. De fem første lagene i mesterskapet skal ha en lagpremie med inngravering, og en premie til hver av spillerne som har spilt minst et parti for laget. Minst en tredjedel av lagene skal premieres. I NM for Barneskoler skal alle spillerne ha diplom eller annet deltakerbevis. Det skal dessuten være premie til den spilleren på hvert bord som har høyest score, regnet i prosent ut fra minst 5 partier i Ungdomsskoleklassen og klassen for Videregående skoler. For Barneskoleklassen regnes det ut i fra minst 7 partier. Ved lik score tildeles bordpremien spilleren på best plasserte lag.
  9. Norgesmesterslagene vinner retten til å representere Norge i det påfølgende nordiske mesterskapet for skolelag, under forutsetning av at det oppfyller betingelsene i mesterskapets reglement. Ved forfall fra vinnerlaget, tilfaller retten til deltakelse i Nordisk neste lag fra NMs resultatliste som oppfyller betingelsene. Hvis NM-tittelen deles, avgjøres retten til å delta i nordisk ved loddtrekning.