Mandater og instrukser USF

Hopp til: [Jenteutvalget] [Uttakskomiteen, uttakskriterier mm] [Spillerkontrakt] [Statutter for USFs reisefordelingsfond] [Statutter for Ungdommens Sjakkfond] [Eldre/tidligere mandater og instrukser]


 

Jenteutvalget

Jenteutvalget er et utvalg nedsatt av USF som skal disponere tildelte midler til beste for jentesjakken gjennom ulike trivselsskapende tiltak, og fordele midler til dem som søker om det. Det grunnleggende formålet er å bidra til at flest mulig jenter trives i et trygt og inkluderende sjakkmiljøet slik at jenteandelen i USF vokser.

 


Uttakingskomiteen (UK) og utakskriterier

UK skal sammen diskutere og ta ut spillere til følgende:
1. EM for ungdom
2. VM for ungdom
3. Junior-VM
4. U16-OL (lag )
5. Landslagssamling for ungdom. (alder 9-15)

For å bli vurdert til uttak (pkt 1-4) må følgende krav være innfridd:

 1. Spilleren må være medlem i USF.
 2. Spilleren må ha deltatt i Landsturneringen eller NM for Ungdom i tilhørende aldersbestemt klasse.
  • for jenter er NM for jenter et tredje alternativ.
 3. Spilleren må ha minst 25 partier siste år eller 15 partier siste halvår på tidspunktet for uttaket.

Noter til punkt B:

 • Spillere som deltar i Eliteklassen i Landsturneringen blir fritatt fra denne regelen.
 • Spillere som har vunnet sin aldersbestemte klasse i Landsturneringen gis dispensasjon til å stille i klassen over, og likevel bli vurdert til uttak.
 • Spillere som stiller i en klasse over sin tilhørende klasse i NM for Ungdom i den hensikt å kunne kvalifisere seg til Nordisk mesterskap vil også bli vurdert til uttak.
 • Dispensasjon kan søkes hos uttakningskomitéen med vedlagt begrunnelse. Dispensasjon sendes til Ungdommens Sjakkforbund på e-post.

 

1) og 2) Uttakskriterier til EM og VM for Ungdom

Dersom en spiller har tilfredsstilt kravene vil spilleren bli vurdert på følgende kriterier:

U18:
Internasjonal rating
Norsk rating
Resultat i Landsturneringen
Resultat i NM for Ungdom
Fremgang
J18:
Internasjonal rating
Norsk rating
Resultat i NM for Jenter
Resultat i Landsturneringen
Resultat i NM for Ungdom
Fremgang
U16:
Norsk rating
Resultat i Landsturneringen
Resultat i NM for Ungdom
Internasjonal rating
Fremgang
J16:
Norsk rating
Resultat i NM for Jenter
Resultat i Landsturneringen
Resultat i NM for Ungdom
Internasjonal rating
Fremgang
U14:
Norsk rating
Resultat i NM for Ungdom
Resultat i Landsturneringen
Fremgang
J14:
Norsk rating
Resultat i NM for Jenter
Resultat i NM for Ungdom
Resultat i Landsturneringen
Fremgang
U12:
Resultat i NM for Ungdom
Resultat i Landsturneringen
Norsk rating
Fremgang
J12:
Resultat i NM for Jenter
Resultat i NM for Ungdom
Resultat i Landsturneringen
Norsk rating
Fremgang

Merk at punktene i hver av klassene vil bli verdsatt i rangert rekkefølge, men at uttakningskomitéen vil gjøre en helhetlig vurdering basert på samtlige punkter.

3) Uttakskriterier til Junior-VM (U20)

Dersom en spiller har tilfredsstilt kravene vil spilleren bli vurdert på følgende kriterier:

Åpen klasse:
-Internasjonal rating
-Norsk rating
-Resultat i Landsturneringen
-Resultat i NM for Ungdom
-Fremgang
Jenter:
-Internasjonal rating
-Norsk rating
-Resultat i NM for Jenter
-Resultat i Landsturneringen
-Resultat i NM for Ungdom
-Fremgang

4) Uttakskriterier U16-OL

Dersom en spiller har tilfredsstilt kravene vil spilleren bli vurdert på følgende kriterier:

UK vil fortrinnsvis ta ut minimum to av hvert kjønn. Begge kjønn må være representert på
laget i henhold til OL-reglementet.

Alle vil bli vurdert på følgende kriterier:

 • Norsk rating
 • Resultat i Landsturneringen
 • Resultat i NM for Ungdom
 • Internasjonal rating
 • Fremgang

5) Uttakskriterier Landsslagssamling for barn og ungdom

Det tas ut ca 15-20 spillere inkludert reserver. Inviterte deltagere til landslagssgruppene bør aldri overstige 75% av samme kjønn innen en aldersklasse.

For å bli vurdert til uttak må spilleren være medlem av USF.

Uttaket gjøres på bakgrunn av norsk rating, resultater i forskjellige NM og BGP-resultater.

 


Spillerkontrakt

USFs spillerkontrakt (PDF) kan lastes ned her:

 


Statutter for USFs reisefordelingsfond

 1. Fondets grunnkapital utgjør kr. 70.000, – sytti tusen kroner – (Juli 2000).
 2. Kapitalen anbringes i bank eller stats-/bank­garanterte verdipapirer.
 3. Fondet forvaltes av en komite bestående av 3 personer, hvorav Ungdommens Sjakkforbunds turneringssjef er den ene. De 2 øvrige velges med ett medlem annenhvert år av Ungdommens Sjakkforbunds årsmøte.
 4. Fondets formål er å bedre mulighetene for hele sjakk-Norge til å delta i USFs norges­mesterskap ved at deltagerne med høyest reise­utgifter får dekket deler av disse av fondets midler. Deltagelse i NM individuelt for ung­dom, NM for jenter og NM for skolelag skal prioriteres. Fondets midler skal fortrinnsvis tildeles deltagere fra Nord-Norge.
 5. Søknadsfrist til NM for jenter er 15. januar. Søknadsfrist til NM for skolelag og NM for ungdom, settes til 5 dager etter den terminfes­tede dato for de respektive kretsmesterskap.
  Søknaden skal sendes fra kretsstyret, og reise­støttebeløpene skal utbetales til kretsen umid­delbart etter mesterskapet under forutsetning av at kretsen har vært representert i mesterskapet som beskrevet i søknaden.
 6. Det skal hvert år fremlegges eget regnskap for fondet på Ungdommens Sjakkforbunds årsmøte.
 7. Endring i disse statutter kan kun foretas av Ungdommens Sjakkforbunds årsmøte etter forskriftsmes­sig og rettidig innsendt forslag i henhold til Ungdommens Sjakkforbunds lover, og forslag må på årsmøtet oppnå 2/3 flertall for å ha gyldighet.

Vedtatt på USFs 11. årsmøte i Asker 10/7-88, endret på USFs 13. årsmøte i Brønnøysund 8/7-90.


Statutter for Ungdommens Sjakkfond

 1. Formål
  Fondet har som formål å utvikle og fremme norsk ungdomssjakk, og bedre mulighetene for USFs spillere til å øke sin spillestyrke.
  Fondet vil prioritere støtte til:

  • Bidrag til dekning av utgifter som USF-spillerne har ved turneringsdeltagelse i inn- og utland, herunder offisielle FIDE turneringer, nordiske turneringer og mesterskap
  • Bidrag til USF-medlemmers deltagelse i landskamper, sjakkolympiader og andre offisielle representasjonsoppgaver
  • Støtte til norske arrangører av internasjonale turneringer for barn og ungdom, herunder også landskamperSlik støtte kan også gis som garantier for dekning av underskudd opp til på forhånd fastsatte beløp.
   .
 2. Fondets kapital og avkastning
  Fondets kapital skal til enhver tid plasseres på en som måte som vektlegger høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko.
  Plassering skal skje gjennom bankinnskudd, stats- eller bankgaranterte verdipapirer og/eller andeler i verdipapirfond som definert i «Lov om verdipapirfond».
  Årlig kan utdeles inntil 4 % av fondets markedsverdi.
  .
 3. Fondets organer
  Fondsstyret utgjøres av USFs styreleder, turneringssjef og kasserer.
  Styret fastsetter hvor stor del av avkastningen som utdeles årlig. Styremedlemmene overvåker at avkastningen brukes til fondets formål.
  .
 4. Oppløsning
  Oppløsning av fondet og endringer i disse statutter kan kun skje etter vedtak på USFs årsmøte. Vedtaket krever 3/4 flertall. Ved oppløsning tilfaller midlene Ungdommens Sjakkforbund, som da skal anvende midlene mest mulig i tråd med fondets formål.

Vedtatt på USFs 39. årsmøte i Bergen 17.04.16.

 


Tidligere mandater og instrukser