Individuelt jenter

1. Alle nordiske land har rett til å delta i mesterskapet, som arrangeres en gang i året - fortrinnsvis siste weekend i april. Turneringen avholdes på skift mellom landene etter nærmere avtale landene imellom.

2. Arrangørlandet skal sende ut innbydelser til de nordiske land senest 3 måneder før turneringen. De inviterte land skal besvare innbydelsen senest en måned før turneringen, og sende med en foreløpig deltagerliste samt navn og adresse til "lagets" kontaktperson.

3. Det spilles i tre forskjellige aldersklasser. Hvert land har rett til å stille med to representanter i hver klasse. Hvis arrangøren ønsker det kan flere spillere inviteres. Ikke mer enn 49% av deltakerne, i samme klasse, kan være fra samme nasjon

4. Klasseinndelingen er:
Klasse A: Spillere som i det år nordisk mesterskap spilles fyller høyst 20 år.
Klasse B: Spillere som i det år nordisk mesterskap spilles fyller høyst 16 år.
Klasse C: Spillere som i det år nordisk mesterskap spilles fyller høyst 13 år.

5. Turneringen spilles over 5 runder på 3 dage etter bergersystemet eller et sveitser-system avhengig av deltakertall. Det systemet arrangøren velger skal komme frem i innbydelsen. Forøvrig gjelder følgende regler:

A.      Betenkningstiden er 2 timer på 40 trekk. Hvis ikke partiet er avgjort etter 40 trekk, får hver spiller et tillegg på 30 min. til resten av partiet (uret stilles 30 min. tilbake). Arrangøren kan også velge å bruke følgende spilletid: 90 min. på hele partiet med et tillegg på 30 sec pr. trekk.

B.      Det spilles etter FIDE's regler.

C.      Rekkefølgen i klassene avgjøres etter antall partipoeng. Ved lik poengstilling anvendes alminnelig kvalitetsberegning, hvor motstander med laveste poengsum strykes. Ved fortsatt likhet tas siste motstander med i beregningen. Ved fortsatt likhet beregnes Sonneborn-Berger kvalitet. Ved fortsatt likhet er innbyrdes parti avgjørende. Ved likhet etter dette deles plasseringen og såvidt mulig også premien. Dersom premier ikke kan deles trekkes det lodd.

6. Turneringen ledes av en turneringsleder som utpekes av det arrangerende land. Turneringslederens avgjørelser kan ikke appelleres. Arrangørlandet drager omsorg for, at resultatene bliver innrapportert til FIDE for rating, hvis der er et tilstrekkelig antall deltagere med FIDE-rating.

7. Vinneren av hver klasse får tittelen "Nordisk mester i skolesjakk individuelt". Arrangøren fastsetter premieringen utfra følgende minimumsbestemmelser: De tre beste i hver klasse premieres med medalje eller trofé med inngravering. Alle deltagere tildeles diplom eller annet deltagerbevis.

8. De deltagende land betaler selv reiseomkostninger for deres deltagere. Arrangørlandet står for utgifter under turneringen (kost, logi osv.) for 2 spillere i hver aldersgruppe og en leder i inntil 4 døgn, avhengig av det enkelte lands reisemuligheter. Følgende land deltar i syklusen: Danmark, Norge, Sverige og Island. De nordiske landene, som ikke er med i syklusen, skal inviteres, men de skal selv dekke kost og losji for sine spillere og ledere.

9. De enkelte lands forbund har ansvaret for at nærværende bestemmelser overholdes.

Vedtatt av møte i skolesjakkomiteen i februar 2007. Endret februar 2008.