Individuelt

 

Inledning
Nordiska Schackförbundet (NSF) ansvarar för att det vartannat år hålls tävlingar om det nordiska mästerskapet i schack. Tävlingarna skall hållas udda år (2007, 2009 etc.) om inget annat beslutas av styrelsen eller kongressen. Tävlingarna omfattar allmän klass, seniorklass samt damklass. Dessa tre tävlingar kan arrangeras i separata grupper, på en eller flera platser eller i en enda grupp, beroende på vad styrelsen beslutar. Arrangemangen skall helst rotera mellan de olika federationerna men detta är inget absolut krav.

Samtliga federationer har ett gemensamt ansvar för att se till att tävlingarna om NM blir så starka och attraktiva som möjligt. Detta innebär bland annat att alla federationer ovillkorligen skall sträva efter att utse deltagare bland sina högst rankade spelare. 

NSF skall ge ett ekonomiskt bidrag till arrangören av tävlingarna. Beslut om storleken på detta bidrag fattas av styrelsen.  

Utlysande av tävlingarna samt anbud
Senast i februari året före tävlingen skall NSF genom dess generalsekreterare utlysa tävlingen och uppmana intresserade arrangörer att inkomma med anbud. Utlysandet skall ske på NSFs hemsida samt i brev till samtliga federationer och på annat sätt som befinns lämpligt. Information om de krav och önskemål från NSF som gäller skall anges, likaså upplysning om de ekonomiska bidrag som NSF bidrar med till arrangören.

Anbuden skall komma in till generalsekreteraren senast den dag som denne anger. Så snart tiden gått ut skall generalsekreteraren sammanställa samtliga anbud och sända information om dessa till styrelsen i NSF.

Beslut om arrangör av NM-tävlingar
Styrelsen i NSF skall snarast möjligt fatta beslut om vilken eller vilka arrangörer som utses att anordna tävlingarna. Generalsekreteraren skall därefter sprida information om beslutet till samtliga berörda samt att se till att beslutet offentliggörs. Ansvaret för att sprida detaljerad information och inbjudningar till tävlingarna ligger dock hos den enskilde arrangören.

Inbjudan
Det ankommer på arrangören att producera och distribuera en inbjudan, innehållande all relevant information. Inbjudan till tävlingarna skall av arrangören sändas ut till alla berörda, inklusive samtliga nordiska federationer, snarast möjligt och i vart fall sex månader före tävlingarnas start. Inbjudan skall också publiceras på NSFs hemsida.

Tidpunkt för tävlingarna
Styrelsen i NSF bestämmer när tävlingarna skall hållas. 

Spelform
I första hand bör tävlingarna arrangeras enligt Bergers system.

Betänketid
Tävlingarna bör ha samma betänketid som FIDE använder för toppturneringar.  

Spelförhållanden och villkor m.m.
Arrangörerna skall ansvara för att förhållandena för spelare och publik är goda. Vägledning kan med fördel hämtas i FIDEs ”
Recommendations for Organization of Top-level Tournaments”.

Övrigt
Styrelsen i NSF har rätt att besluta om undantag från dessa regler om styrelsen anser att detta är motiverat.

NSF har separata regler för tävlingarna om nordiska skolmästerskap.

Dessa regler antogs genom beslut av styrelsen i NSF i december 2005.