Statutter

Stadgar antagna vid förbundets extraordinarie kongress i Esbo den 10 juni 2000 och reviderade vid ordinarie kongressen i Helsingør den 28 juli 2007.

§ 1

Nordiska Schackförbundet har till uppgift att främja schacklivet i och utveckla schacksamarbetet i Norden. Detta skall i huvudsak ske genom att Nordiska Schackförbundet bidrar till genomförandet av turneringar som vänder sig till

§ 2

Medlemmar i Nordiska Schackförbundet är Dansk Skak Union, Suomen Keskusshakkiliitto, Talvsamband Føroya, Skáksamband Íslands, Sveriges Schackförbund och Norges Sjakkforbund, nedan kallade ”medlemsförbunden”.

§ 3

Nordiska Schackförbundets angelägenheter handläggs av kongressen samt av en styrelse i enlighet med följande bestämmelser.

 1. Kongressen:

  Kongressen, som består av två delegater från varje medlemsförbund, hålls vartannat år och då företrädesvis i samband med tävlingarna om Nordiskt Mästerskap.

  Delegater utses av de enskilda medlemsförbunden vilka har en röst vardera vid kongressen.

  Kongressen väljer president, generalsekreterare, kassör, ordförande för skolschackkommittén samt revisorer, samtliga med en tvåårig mandatperiod.

  Presidenten skall väljas så att innehavet av denna post roterar mellan samtliga medlemsförbund efter en bestämd turordning. Det kan göras undantag från denna ordning under förutsättning att en enig kongress beslutar härom.

  Presidenten kan avsättas av en enig styrelse varvid presidenten vid detta beslut ej själv har rösträtt. Om en president på eget initiativ önskar lämna posten under mandatperioden, ankommer det på styrelsen att välja ny president för återstående del av mandatperioden.

  Kongressen skall sammankallas genom skriftlig kallelse till medlemsförbunden senast två (2) månader före kongressen.

  Extraordinär kongress kan sammankallas efter beslut av styrelsen eller på begäran av minst tre (3) medlemsförbund varvid samma regler för kallelsen gäller.

  Kongressen är öppen för samtliga medlemmar i medlemsförbunden. Kongressen kan besluta att samtliga närvarande får yttra sig under kongressen beträffande en eller flera punkter på dagordningen.

  Kongressen skall på dagordningen uppta följande ärenden:

  1. godkännande av kongressdelegaterna

  2. fråga om stadgeenlig kallelse

  3. val av kongressordförande

  4. val av kongressekreterare

  5. val av två justeringsmän

  6. fastställande av dagordningen

  7. verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning

  8. revisionsberättelse

  9. fastställelse av balansräkning samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

  10. medlemsavgifter för kommande tvåårsperiod

  11. val av president

  12. val av generalsekreterare

  13. val av kassör

  14. val av två revisorer

  15. val av ordförande för skolschackkommittén

  16. val av ordförande i damkommittén

  17. val av ordförande i seniorkommittén

  Kongressen utnämner ”Nordens Schackspelare” i enlighet med de regler härom som gäller vid kongressen.

 2. Styrelsen:

  Styrelsen består av två ledamöter från varje medlemsförbund. Medlemsförbund kan därtill utse en suppleant. Styrelseledamöterna utses av respektive medlemsförbund för en tvåårig mandatperiod – mellan kongresserna – men kan under mandatperioden utbytas genom beslut av det egna medlemsförbundet.

  Styrelsen håller sammanträde mellan kongresserna när presidenten eller minst tre medlemsförbund kräver detta.

  Styrelsen är beslutsför om minst fyra av medlemsförbunden är representerade. Varje medlemsförbund har en röst vid styrelsemöte. Medlemsförbund som ej är representerat vid styrelsemöte har rätt att ge skriftlig fullmakt till någon av de övriga medlemsförbundens representanter.

  Vid lika röstetal har presidenten utslagsröst.

 3. Skolschackkommittén:

  Skolschackkommittén skall handlägga samtliga frågor och ärenden med anknytning till det nordiska samarbetet på skolschackområdet och få tillfälle att ge sina synspunkter före beslut på kongressen och i styrelsen som rör skolschack. Kommittéordföranden väljs av kongressen. Övriga ledamöter i skolschackkommittén väljes av respektive medlemsförbund. Om inget annat beslutas av kongressen, skall varje medlemsförbund utse en representant i skolschackkommittén.

 4. Seniorschackkommittén:

  Seniorschackkommittén skall handlägga samtliga frågor och ärenden med anknytning till det nordiska samarbetet på seniorschackområdet och få tillfälle att ge sina synpunkter före beslut på kongress och i styrelsen som rör seniorschack. Kommittéordföranden väljs av kongressen. Övriga ledamöter i seniorschackkommittén väljs av respektive medlemsförbund. Om inget annat beslutas av kongressen, skall varje medlemsförbund utse en representant i seniorschackkommittén.

 5. Damschackkommittén:

  Damschackkommittén skall handlägga samtliga frågor och ärenden med anknytning till det nordiska samarbetet på damschackområdet och få tillfälle att ge sina synpunkter före beslut på kongress och i styrelsen som rör damschack. Kommittéordföranden väljs av kongressen. Övriga ledamöter i damschackkommittén väljs av respektive medlemsförbund. Om inget annat beslutas av kongressen, skall varje medlemsförbund utse en representant i damschackkommittén.

§ 4

Styrelsen fastställer de bestämmelser som skall gälla för de turneringar som arrangeras i samarbete med Nordiska Schackförbundet. Dessa bestämmelser upptas i ”Permanenta upplysningar” som skall hållas uppdaterade av generalsekreteraren för styrelsens räkning.

§ 5

Styrelsen skall ta initiativ till att följande turneringar arrangeras:

 1. Nordiskt Mästerskap

  Styrelsen skall i görligaste mån tillse, att turneringen, som skall hållas vartannat år, cirkulerar mellan de nordiska länderna.

 2. Nordiskt Mästerskap för seniorer

  Åldersgränsen för rätten till deltagande skall följa FIDEs bestämmelser för seniorer.

  Styrelsen skall i görligaste mån tillse, att turneringen, som skall hållas vartannat år, cirkulerar mellan de nordiska länderna.

 3. Nordiska Mästerskap för skolschack

  Skolschackkommittén skall fastställa de aktuella bestämmelserna för dessa arrangemang.

 4. Nordiskt Mästerskap för damer

  Styrelsen skall i görligaste mån tillse, att turneringen, som skall hållas vartannat år, cirkulerar mellan de nordiska länderna.

§ 6

Ändringar av dessa stadgar kan endast beslutas av kongressen. För att beslut i denna fråga skall kunna fattas, måste förslagen till ändringar ha sänts ut till medlemsförbunden senast i samband med kallelsen till kongressen.


Dessa stadgar har reviderats vid kongressen i Helsingør den 28 juli 2007.