Protokoll fört vid kongress i Nordiska Schackförbundet lördagen den 3 september 2005

 

 

 

Plats:                Hotell Ellivuori, Vammala, Finland

 

Närvarande:    

                        Ingvar Carlsson, Sverige (President)

                        Espen L Andersen, Norge

Mikko Markkula, Finland

Esko Nuutilainen, Finland

                        Jyrki Raki, Finland

                        Arto Satonen, Finland (från och med § 16)

Erik Søbjerg, Danmark

                       

                       

 

Övriga:             Johan Sigeman (generalsekreterare)

 

§ 1

Kongressens öppnande

                       

 

Förbundets president Ingvar Carlsson förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga delegater välkomna. Jyrki Raki hälsade på det finska schackförbundets vägnar alla varmt välkomna till Vammala.

 

Johan Sigeman läste upp hälsningar från det isländska schackförbundet med beklaganden att man inte hade möjlighet att vara med på kongressen.

 

 

§ 2

Fråga om stadgeenlig kallelse

 

Mötet beslöt enhälligt att kallelsen till kongressen godkändes.

 

§ 3

Val av kongressordförande

 

Till kongressordförande valdes Ingvar Carlsson.

 

 

 

§ 4

Val av kongressekreterare

 

Till sekreterare valdes Johan Sigeman.

 

§ 5

Val av två justeringsmän

 

Till justeringsmän valdes Espen Andersen och Erik Søbjerg.

 

§ 6

Fastställande av dagordningen

 

Dagordningen, Bilaga 1, fastställdes med vissa tillägg under punkten ”Övrigt”.

 

§ 7

Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning

 

Verksamhetsberättelsen med resultat- och balansräkning, Bilaga 2, föredrogs av kongressordföranden. Noterades att denna handling inte var undertecknad av kassören.

 

§ 8

Revisionsberättelse

 

Revisionsberättelsen (som ingår i Bilaga 2) föredrogs och lades till handlingarna. Inte heller denna var vid tillfället undertecknad.

 

 

§ 9

Fastställande av resultat- och balansräkning samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

 

Kongressen beslöt att fastställa resultat- och balansräkning. Kongressen beslöt också att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden.

Båda besluten villkorades dock av att generalsekreteraren erhåller nyssnämnda handlingar i original med underskrifter av kassören och båda revisorerna.

 

 

§ 10

Medlemsavgifter för kommande tvåårsperiod

 

Kongressen beslöt att behålla oförändrade avgifter för den kommande två-årsperioden.

 

 

§ 11

Val av president

 

Kongressen valde Guđfriđur Lilja Grétarsdơttir, Island till ny president. Valet gäller fram till och med nästa ordinarie kongress 2007.

 

 

§ 12

Val av generalsekreterare

 

Kongressen omvalde Johan Sigeman som generalsekreterare. Valet gäller fram till och med nästa ordinarie kongress 2007.

 

 

§ 13

Val av kassör

 

Kongressen omvalde Ole Block som kassör. Valet gäller fram till och med nästa ordinarie kongress 2007.

 

 

§ 14

Val av två revisorer

 

Kongressen omvalde Ole Gjestrup och Chr. M. Hansen som revisorer. Valet gäller fram till och med nästa ordinarie kongress 2007.

 

§ 15

Val av ordförande i skolschackkommittén

 

Kongressen valde Espen Andersen till ordförande i kommittén. Valet gäller fram till och med nästa ordinarie kongress 2007.

 

§ 16

Val av Nordens Schackspelare

 

Johan Sigeman berättade att det endast fanns en kandidat till titeln, IGM Magnus Carlsen, Norge. Kongressen beslöt att utse Magnus Carlsen till Nordens Schackspelare 2005.

 

Ändring av reglerna för utseende av Nordens Schackspelare

 

På förslag från Norge och efter diskussioner beslöt kongressen att ändra det gällande reglementet för utseende av Nordens Schackspelare. Det nya reglementet framgår av Bilaga 3. Förändringen innebär att även kandidater utan internationell titel kan komma ifråga samt att man inte längre behöver ha presterat resultat som turneringsspelare (utan exempelvis som problemist).

 

 

§ 17

Rapport från NM-kommittén

 

Johan Sigeman och Mikko Markkula redogjorde för arbetsgruppens tankar kring modernisering av reglerna för NM. Kongressen diskuterade kring dessa tankar och det framfördes en rad olika synpunkter och idéer på ämnet. Bland de synpunkter som framfördes noterades att det är viktigt att alla federationer om möjligt sänder sina bästa spelare till tävlingarna, att det måste bli mindre ekonomiskt betungande att arrangera NM, att en större flexibilitet skall införas, som exempelvis gör det möjligt att ge NM-status åt redan existerande öppna turneringar samt att tävlingen har långa och fina traditioner och att den måste värnas om. Arto Satonen framförde att arrangörerna i Vammala var mycket besvikna på att vissa länder inte hade slickat sina bästa spelare. Framfördes förklaringar till detta samt att arrangörerna i Vammala å sin sida inte hade gjort tillräckligt mycket reklam för NM-tävlingarna. 

 

Kongressen beslöt att ge NM-kommittén att senast till den 1 november 2005 lägga fram ett konkret förslag till nya regler som styrelsen kan fatta beslut om per e-post före årsskiftet. Därefter skall 2007 års NM utlysas under våren 2006 så att beslut kan fattas i samband med kommande styrelsemöte, som preliminärt kommer att hållas i Turin i samband med Olympiaden under våren 2006.

 

 

§ 18

Rapport från Seniorkommittén

 

Noterades att ingen rapport hade kommit in. Noterades att IGM Heikki Westerinen hade vunnit senior NM 2005.

 

§ 19

Rapport från Skolschackkommittén

 

Espen Andersen delade ut rapport från kommittén, Bilaga 4. Denna lades med godkännande till handlingarna. Espen Andersen berättade att de nya reglerna nu fanns på NSFs hemsida. Kongressen konstaterade att skolschacket i Norden fungerar bra.

 

§ 20

Övriga frågor

 

Kalle Kiik, Estlands chefstränare, berättade för kongressen om det aktiva schacklivet i Estland och förklarade att det finns ett intresse från landet att komma med i NSF.  De baltiska länderna har ingen motsvarighet till NSF. Övriga baltiska länder har problem med sin schackorganisation. Kongressen bad Kiik att göra en formell ansökan om medlemskap till nästa kongress 2007 så att denna kunde övervägas i god tid. Under tiden finns det inget som hindrar att spelare från Estland deltar i olika nordiska tävlingar.

 

Kongressen uttalade på förekommen anledning att det endast är tävlingar som är godkända av NSF som har rätt att kalla sig Nordiskt Mästerskap.

 

§ 21

Kongressens avslutande

 

Avgående presidenten, Ingvar Carlsson, förklarade kongressen avslutad varefter alla delegater bjöds på middag av Finlands Schackförbund. Under middagen diskuterades nordiskt schack och utbyttes erfarenheter och nyheter från de olika federationerna.

 

 

  

Kongressen pågick mellan klockan 18.00 – 20.00.

 

Vid protokollet: 

 

Johan Sigeman

                                   

 

Justeras:

 

Espen Andersen           Erik Søbjerg