Protokoll fört vid kongress i Nordiska Schackförbundet lördagen den 13 september 2003

 

Plats:                Chess House, Århus, Danmark
Närvarande:     Mikko Markkula, Finland
                        Ingvar Carlsson, Sverige
                        Espen L Andersen, Norge
                        Steen Juul Mortensen, Danmark
                        Hugo Parr, Norge
                        Björn Ansner, Sverige
                        Ejnar Johansen, Danmark
 
Övriga:             Johan Sigeman (generalsekreterare)
 
 
 
Förbundets president Mikko Markkula förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga
delegater välkomna.
 
 
§ 1
Godkännande av kongressdelegaterna
 
Förteckningen över delegater, Bilaga 1, godkändes av kongressen.
 
§ 2
Fråga om stadgeenlig kallelse
 
Mötet beslöt enhälligt att kallelsen till kongressen godkändes.
 
§ 3
Val av kongressordförande
 
Till kongressordförande valdes Steen Juul Mortensen.
 
§ 4
Val av kongressekreterare
 
Till sekreterare valdes Johan Sigeman.
 
 
 
§ 5
Val av två justeringsmän
 
Till justeringsmän valdes Hugo Parr och Björn Ansner.
 
§ 6
Fastställande av dagordningen
 
Dagordningen, Bilaga 2, fastställdes med vissa tillägg under punkten ”Övrigt”.
 
§ 7
Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
 
Verksamhetsberättelsen med resultat- och balansräkning, Bilaga 3, föredrogs av kongressordföranden.
 
§ 7a
Rapport från de skolschackkommittén
 
Kommitténs ordförande Espen Andersen lämnade rapport från skolschackkommitténs arbete, se Bilaga 4.
§ 8
Revisionsberättelse
 
Revisionsberättelsen, Bilaga 5, föredrogs och lades till handlingarna.
 
 
§ 9
Fastställande av resultat- och balansräkning samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 
Kongressen beslöt att fastställa resultat- och balansräkning, Bilaga 3. Kongressen beslöt också att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden.
 
§ 10
Medlemsavgifter för kommande tvåårsperiod
 
Kongressen beslöt att behålla oförändrade avgifter för den kommande två-årsperioden.
 
§ 11
Val av president
Kongressen valde Ingvar Carlsson till ny president. Valet gäller fram till och med nästa ordinarie kongress 2005.
 
§ 12
Val av generalsekreterare
 
 
Kongressen omvalde Johan Sigeman som generalsekreterare. Valet gäller fram till och med nästa ordinarie kongress 2005.
 
 
§ 13
Val av kassör
 
Kongressen omvalde Ole Block som kassör. Valet gäller fram till och med nästa ordinarie kongress 2005.
 
§ 14
Val av två revisorer
 
Kongressen omvalde Ole Gjestrup och Chr. M. Hansen som revisorer. Valet gäller fram till och med nästa ordinarie kongress 2005.
 
§ 15
Val av ordförande i skolschackkommittén
 
Kongressen omvalde Espen Andersen som ordförande i kommittén. Valet gäller fram till och med nästa ordinarie kongress 2005.
 
§ 16
Val av Nordens Schackspelare
 
Det noterades att tre kandidater hade nominerats; Peter Heine Nielsen, Pia Cramling och Magnus Carlsen. Generalsekretaren redogjorde för gällande regler, som bland annat innebär, att prestationer under innevarande år inte kan läggas till grund för valet och att kandidaten skall vara IM eller IGM, beslöts att Magnus Carlsen inte kunde komma i fråga för val. Därefter förrättades val av Nordens Schackspelare 2003. Vinnare blev Peter Heine Nielsen, Danmark.
 
Hugo Parr anmälde följande protokollsanmärkning:
 
Jeg beklager at reglene for nominasjon av Nordens Schackspelare ikke er blitt fulgt på alle punkter. Det gjelder spesielt punktet om tidsfrist (februari månad). Jag vil likevel ikke motsette meg at avstämningen går som planlagt.
 
Kongressen gav styrelsen uppdraget att se över reglerna för utseende av Nordens Schackspelare. Hugo Parr skall utarbeta ett förslag därtill.
 
§ 17
Övriga frågor
 
Ingvar Carlsson meddelade att han i egenskap av zonpresident hade utsett IM Ole Jacobsen att få zonens friplats till höstens VM för seniorer.
 
Carlsson informerade om att ECUs kongress i Plovdiv den 18 oktober 2003 kommer att utse arrangörsland för Lag-EM 2005 och att Sverige är en av tre kandidater. Mötet uttalade sitt stöd för Sverige. De federationer som inte kommer att vara på plats i Plovdiv skall se till att de lämnar en fullmakt till närvarande federationer.
 
Kongressen diskuterade på Sveriges initiativ att Finland inte sänt någon deltagare till Damernas NM i Stockholm i augusti 2003, trots att det beslutats att varje federation skulle sända minst en representant. Mikko Markkula berättade att detta berodde på att det inte gick att få fram en spelare med kort varsel och att han motsatte sig sanktionsavgift för det inträffade. Kongressen beslöt att lämna frågan till vidare.
 

Mikko Markkula tog upp problemet att reglerna för skoltävlingarna inte hade uppdaterats på NSFs hemsida. Espen Andersen lovade att ta upp detta med Bjarke Kristensen så att detta blir ordnat.

 

Kongressen diskuterade formerna för hur kommande NM skulle arrangeras. Den kommitté som utsetts tidigare, lades ned. Mötet beslöt att utannonsera 2005 års NM med samma ekonomiska villkor från NSF som gällt för 2003. Anbud skall sändas till generalsekreteraren senast den 1 maj 2004. Kongressen uttalade att den eller de anbudsgivare som åtar sig att arrangera alla tre tävlingarna (Elit-, dam- och senior-NM) skall ges ett visst försteg i bedömningen av de olika anbuden.
 
Alla närvarande federationer lämnade därefter en kort rapport om hur schacklivet utvecklas i respektive land. Det noterades bland annat att Norge snart får sin sjätte IGM (Berge Østenstad), att Magnus Carlsen, 12 år, blir Nordens yngste IM och att man satsar på att få fler kvinnor att spela schack, bland annat genom gratis medlemsavgift till förbundet 2004. Finland har en del problem att arrangera internationella tävlingar på grund av bristande sponsorer. Man kommer att välja ny ordförande i förbundet 2004. Tomi Nybäck kommer inom kort att bli Nordens yngste IGM. Sverige har ännu inte lyckats införa TfS som obligatorisk medlemstidning, man genomförde ”Schackets Dag” den 6 september på olika platser i Sverige och det finns vissa planer på att söka OS i schack. Danmark rapporterade att det har skett vissa ändringar i den organisatoriska strukturen varvid bland annat Støtteforeningen tagit över dam- och flickschacket och att DSU givit omfattande bidrag till inte mindre än 11 internationella tävlingar under jubileumsåret 2003.
 
§ 18
Kongressens avslutande
 
Avgående presidenten, Mikko Markkula, avtackades med en gåva. Steen Juul Mortensen inbjöd på Danmark Skak Unions vägnar samtliga ledamöter att på kvällen deltaga i en middag.
 
Kongressen pågick mellan klockan 14.00 – 16.15.
 
Vid protokollet:
 
 
Johan Sigeman
                                   Justeras:
                                                   Hugo Parr                    Björn Ansner