Protokoll fört vid kongress i Nordiska Schackförbundet
söndagen den 23 september 2001 på Hotell City, Fredrikstad, Norge

 

Närvarande            Arild Rimestad, Färöarna (president i NSF)

Delegater:                Hugo Parr, Norge
                              
Espen Andersen, Norge
                              
Mikko Markkula, Finland
                              
Ingvar Carlsson, Sverige
                              
Björn Ansner, Sverige
                             
Ole Block, Danmark

Övriga:                    Johan Sigeman  (generalsekreterare i NSF) 

Nordiska Schackförbundets president Arild Rimestad hälsade samtliga välkomna varvid ett särskilt välkomnande riktades till Norges Schackförbunds nye ordförande, Hugo Parr. 

§ 1
Godkännande av kongressdelegaterna
Ovanstående deltagare godkändes såsom kongressdelegater för respektive federation. Det antecknades, att Island tyvärr inte hade haft möjlighet att sända någon delegat till årets kongress.


§ 2
Fråga om stadgeenlig kallelse
Kongressen noterade att kallelsen till kongressen hade skickats ut i stadgeenlig ordning och att den därför godkändes.

§ 3 Val av kongressordförande
Till kongressordförande valdes Arild Rimestad.


§ 4 Val av kongressekreterare
Till kongressekreterare valdes Johan Sigeman.

§ 5 Val av två justeringsmän
Till justeringsmän valdes Ingvar Carlsson och Hugo Parr.


§ 6
Fastställande av dagordningen
Den utsända dagordningen, Bilaga 1, godkändes med tillägget, att under ny punkt 7 a) infördes rapport från Skolschackkommittén och att det under ny punkt 9 a) infördes rapport från Björn Ansner om World Chess Hall of Fame samt att det under punkt 16 Övriga frågor skulle behandlas val av Nordens schackspelare, Norges två motioner till kongressen samt frågan om skapandet av hemsida för Nordiska Schackförbundet.


§ 7
Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
Arild Rimestad meddelade att någon skriftlig verksamhetsberättelse ännu inte fanns men han redogjorde kortfattat för Nordiska Schackförbundets verksamhet sedan föregående kongress 1999 och nämnde då särskilt Nordiska mästerskapen som anordnats i Bergen under augusti 2001. 

Förbundets kassör Ole Block redogjorde därefter för resultat- och balansräkningen, Bilaga 2

På fråga om den kommitté som tillsatts för att revidera reglerna för Nordiska mästerskapsturneringarna (se protokollet från extrakongressen i Esbo den 10 juni 2000, § 9 c) rapporterade Björn Ansner att nu endast han själv var kvar i denna kommitté då de två andra ledamöterna avböjt fortsatt arbete. Mötet beslöt att till nya ledamöter i denna kommitté dels välja Mikko Markkula, Finland samt en ledamot från Danmark som skall utses av Danmarks Schackförbund och genom Ole Block anmälas till generalsekreteraren inom kort. Kongressen beslöt att denna kommitté skall avge en rapport med förslag senast den 20 december 2001. 

§ 7 a Skolschackkommittén
Espen Andersen redogjorde för verksamheten i Skolschackkommittén under det senaste året och hänför sig då till skriftlig verksamhetsberättelse, Bilaga 3.


§ 8
Revisionsberättelse
Ole Block redogjorde för revisionsberättelsen, Bilaga 4, som därefter med godkännande lades till handlingarna.


§ 9
Fastställande av balansräkning samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen Kongressen beslöt att fastställa balansräkningen samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden.


§ 9 a

Björn Ansner redogjorde för ett amerikanskt projekt avseende ”World Chess Hall of Fame”, beläget i USA, vartill Nordiska Schackförbundet erbjudits att få representation för en kostnad av 5.000 USD i startavgift samt 2.000 USD årligen i underhåll. Mötet beslöt att tacka nej till detta erbjudande då det inte ligger i linje med förbundets inriktning.


§ 10 Medlemsavgifter för kommande tvåårsperiod
Efter en kort diskussion beslöt mötet att tillsvidare behålla gällande medlemsavgifter oförändrade.


§ 11 Val av president
Till ny president i det Nordiska Schackförbundet valdes Mikko Markkula, Finland.


§ 12 Val av generalsekreterare
Till generalsekreterare för den kommande mandatperioden valdes Johan Sigeman, Sverige.

§ 13 Val av kassör
Till kassör för den kommande mandatperioden valdes Ole Block.


§ 14 Val av två revisorer
Till revisorer för den kommande mandatperioden omvaldes Ole Gjestrup och Chr. M. Hansen.


§ 15 Val av ordförande i Skolschackkommittén
Till ordförande i Skolschackkommittén för den kommande mandatperioden omvaldes Espen Andersen, Norge.


§ 16 Övriga frågor
 

1.         Kongressen förrättade val av Nordens schackspelare efter det att de olika federationerna presenterat sina kandidater. Val skedde med hjälp av valsedlar varvid poängsättningen fem, fyra, tre, två, ett användes. Varje federation fick avge en röst. Efter sammanräkning kunde konstateras, att kongressen hade valt Evgenij Agrest, Sverige till Nordens schackspelare för 2001. 

2.         Förslag från Norges Sjakkförbund

              a.Hugo Parr presenterade förslag till rekommendation till de Nordiska federationerna att harmonisera sina regler vad beträffar gränsen för rätten att deltaga i seniorturneringar så att dessa regler är i paritet med vad FIDE anger i FIDE Handbook. Kongressen beslöt att bifalla detta förslag. 

              b.Hugo Parr redogjorde vidare för förslaget till inrättande av en nordisk seniorkommitté. Kongressen beslöt att inrätta en nordisk seniorgrupp under ledning av Per Ofstad, Norge som genom beslutet får i uppdrag att sammansätta en seniorgrupp med representanter för samtliga nordiska federationer. Ofstad skall senast den 20 december 2001 anmäla till generalsekreteraren vilka personer som ingår i gruppen samt det arbetsprogram som gruppen har antagit. 

              c.Hugo Parr framförde avslutningsvis förslag om att Nordiska Schackförbundet skulle inrätta en hemsida på internet där information om förbundets verksamhet kunde presenterats. Kongressen beslöt att uppdra åt generalsekreteraren att tillse, att en  enkel  hemsida för Nordiska Schackförbundet inrättas senast den 20 december 2001. Denna kan vara enkel, och kan t ex innehålla uppdaterat kontakt–information om alla nordiska förtroendevalda, alla regler/lagar, och turneringskalender. Kostnaden för detta får uppgå till maximum 5.000 SEK. Domänen ”Nordicchess” skall registreras. Om kostnaden blir större än den som nämns ovan skall generalsekreteraren underrätta federationerna om detta. Förslagsvis tar generalsekreteraren kontakt med Bjarke Kristensen, Norge som är väl skickad att assistera vid upprättingen av en sådan hemsida.


§ 17 Mötets avslutande

Med preliminärt beslut att hålla ett styrelsemöte i Nordiska Schackförbundet lördagen den 16 mars 2002 i Stockholm med start efter lunch den dagen, tackade avgående presidenten Arild Rimestad delegaterna för väl genomförd kongress och förklarade densamma avslutad. I samband med detta avtackades Arild Rimestad som president med en gåva. Kongressen pågick mellan kl 10.00 och 13.00.

 

 

Vid protokollet: 

Johan Sigeman

                                                                       Justeras: 

                                                                       Ingvar Carlsson 

                                                                       Hugo Parr