Protokoll vid extraordinarie kongress i Nordiska Schackförbundet
lördagen den 10 juni 2000 i Esbo, Finland

  

Närvarande:     Søren Bech Hansen            Danmark                delegat
Einar S. Einarsson               Island                     delegat
Mikko Markkula                Finland                   delegat
Kari Rahkamo                    Finland                   delegat
Arild Rimestad                    Färöarna                delegat
Björn Ansner                      Sverige                   delegat
Ingvar Carlsson                  Sverige                   delegat
Per Ofstad                          Norge                    delegat
Espen Andersen                 Norge                    delegat
Johan Sigeman                    Sverige                   generalsekreterare

 

Mikko Markkula hälsade samtliga närvarande varmt välkomna och förklarade den extra- ordinarie kongressen öppnad. 

§ 1 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Arild Rimestad.


§ 2 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Johan Sigeman.


§ 3 Fastställande av kongressdelegater
Ovanstående förteckning över kongressdelegaterna godkändes.


§ 4 Fråga om stadgeenlig kallelse
Kallelsen till den extraordinarie kongressen godkändes enhälligt.

 § 5 Val av två justeringsmän
Till justeringsmän valdes Per Ofstad samt Ingvar Carlsson.

§ 6 Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen, Bilaga 1, godkändes med tillägg att det under § 9 Övrigt skulle behandlas de frågor som redovisas i detta protokoll under § 9.

 § 7 Ändring av Nordiska Schackförbundets stadgar
Kongressen diskuterade det på förhand utsända förslaget till nya stadgar. Efter diskussion beslöt den extra ordinarie kongressen att antaga nya stadgar för Nordiska Schackförbundet i enlighet med Bilaga 2.

 § 8 Frågor kring utvecklingen i FIDE samt ECU
Kongressen diskuterade kort den senaste utvecklingen inom FIDE och uttryckte oro inte minst för det nytillkomna FIDE commerce plc. 

Markkula poängterar att han är den ende i Nordiska Schackförbundet som arbetar aktivt inom FIDE. Han understryker att det är mycket viktigt att vara med i organisationen för att kunna påverka dess utveckling. Markkula berättar att den bästa platsen att påverka är i de olika kommissionerna/commissions där det egentliga arbetet utförs.

Kongressen beslöt, att – bortsett från ärendet kring den kommande zonturneringen, se nedan under § 9 – att uppskjuta diskussionen under denna punkt till det samrådsmöte med styrelsen för ECU som skall avhållas omedelbart efter avslutandet av denna extra ordinarie kongress (se minnesanteckningar från detta möte, Bilaga 3).

 § 9 Övrigt
a)      Zonturnering 

         Einarsson inleder med att redogöra för varför han inte tagit något initiativ till genomförandet till en zonturnering. Skälet till detta, är att han länge trodde att det inte skulle bli någon VM-turnering under år 2000 och att det därför inte behövdes någon zonturnering. Det har nu dock bestämts av FIDE att hålla en VM-turnering under november i år. Av denna anledningen bör zonturnering arrangeras för att utse representanter från den nordiska zonen till detta världsmästerskap. Island föreslår att en sådan tävling skall hållas i slutet på augusti. FIDE vill egentligen ha namnen på zonens representanter före den 1 augusti men Einarsson gör bedömningen att det kommer att gå att få uppskov med denna uppgift. Det kan vara lämpligt att hålla en s k knock out-turnering precis som förra gången. Enligt hans bedömning kan det vara tal om att ha 24 spelare i en sådan knock out-turnering och i så fall, antar han, att Danmark och Island skulle få 5 deltagare vardera, Sverige 6 deltagare, Norge och Finland 3 deltagare vardera och Färöarna 1 representant. Dessutom skulle ytterligare 2 deltagare utses särskilt. 

         Markkula anförde att det säkert kommer att gå att skjuta upp anmälningsfristen till i mitten på september, precis som för vissa andra zoner. Finland motsätter sig en knock out-turnering. Om det skall hållas en turnering överhuvudtaget föredrar Finland en sedvanlig turnering där alla möter alla. 

         Bech Hansen anser att det är bäst att hålla en tävling men det blir ett stort problem eftersom detta måste ske med mycket kort varsel. Det finns redan många andra turneringar inplanerade och spelarna kan vara bortresta. Han har under våren 2000 lämnat besked till de danska spelarna att det inte kommer att bli någon zonturnering i år så det är stor risk att de danska spelarna redan har andra planer. Beträffande själva arrangemanget är det bra om det hålls i form av knock out-turnering men Danmark är inte berett att återigen vara arrangör av denna turnering. 

         Ofstad poängterar att det är mycket ont om tid. Norska Mästerskapet hålls i juli och den traditionella turneringen på Gausdal hålls i augusti. Det är möjligen tänkbart att göra om denna turnering till en kvalificeringstävling för VM. 

         Carlsson anser att en knock out-turnering är bra i detta fall. Det är också billigare och tar kortare tid än en traditionell turnering där alla möter alla. Sverige är positiv till att det hålls en turnering och detta bör ske i augusti i år. 

         Ansner anser att det bör hållas en turnering. Han har undersökt tävlingskalendern och funnit att perioden den 20 augusti – 10 september inte innehåller några andra turneringar. Man kan ha 24 eller 12 deltagare. Varje federation bör betala för sina egna deltagare. 

         Bech Hansen anser att det är riktigt att alla federationer betalar för sina egna spelare. Han håller med Ansner om att den nyssnämnda perioden är bra och att 12 deltagare är ett bra förslag. 

         Markkula anser inte att en knock out-turnering blir billigare. Vid senaste tillfället betalade Finland cirka 3.000 USD för sina deltagare och Finland anser, att det är bättre att Nordiska Schackförbundet helt enkelt bara utser 3 deltagare (eller det antal som det är frågan om). 

         Einarsson påminner om att FIDEs regler kräver att prispotten i en zonturnering skall bestå av minst 10.000 CHF. 

         Bech Hansen nämner som ett alternativ att Nordiska Schackförbundets ledning väljer spelarna efter ett röstningsförfarande där varje federation nominerar ett visst antal spelare. 

         Markkula säger att Finland anser att det är acceptabelt för Finland att Nordiska Schackförbundet väljer spelare. Det är möjligt att man enbart skall gå på ratingtalen. Han reser frågan om det är säkert att vi i denna zon har tre platser. 

         Ofstad nämner möjligheten att om zonturneringen hölls på Gausdal kan de utslagna spelarna efter hand få delta i den parallellt pågående öppna turneringen. 

         Markkula anför att han under de närmaste dagarna skall göra en kalkyl över hur många spelare varje federation kan ha i kvalificeringsturneringen och hur många representanter zonen har i VM. 

         Rimestad nämner, att det är tänkbart att Färöarna skulle kunna arrangera zonturneringen. 

         Bech Hansen anser inte att det är praktiskt genomförbart att lägga ut zonturneringen på anbudsförfarande eftersom det är alltför kort tid. Det är bättre att någon arrangör utses genom beslut utan anbudsförfarande. 

         Carlsson framhåller, att det är en olämplig ordning med VM-turneringar varje år eftersom de kommer alltför tätt och det blir för många kvalificeringsturneringar etc. 

         Kongressen beslöt att uppdra åt zonpresidenten Einarsson att snarast ta fram ett förslag till anbudsunderlag eller motsvarande som snarast kan skickas ut till de olika federationerna. 

b)      Kostnader för Nordiska Schackförbundets jubileumsfest i Köpenhamn 1999 

         Kongressen beslöt att godkänna att Nordiska Schackförbundet står för middagskostnaderna för Svend Novrup och dennes hustru under jubileumsmiddagen på Tivoli. 

         Kongressen har tagit del av kassören Ole Blocks ekonomiska redovisning av kostnaderna för jubileumsarrangemanget under sommaren 1999, Bilaga 4 och godkände denna redovisning. Kongressen uttalade också, att det var en mycket klarläggande uppställd och redovisad sammanställning. 

c)      Diskussion om framtida nordiska mästerskap 

         Markkula anför att de nordiska mästerskap som hölls tidigare om åren var mycket fina arrangemang som uppskattades av många deltagare. 

         Bech Hansen anser att tiderna har förändrats och det numera finns så många nya olika turneringar som spelarna kan deltaga i så att han för sin del är pessimistisk beträffande möjligheterna att återinföra ett stort nordiskt mästerskap i gammal ordning. Möjligen om VISA slutar att sponsra Grand Prix-turneringarna så kan det vara läge att återinföra nordiska mästerskapet i gammal utformning. 

         Ofstad berättar att han ofta kommer i kontakt med spelare som frågar efter de gamla nordiska mästerskapen. Han vill då understryka att det gäller ”vanliga” spelare och inte elitspelarna i första hand. Av Norges spelare spelar endast ungefär 10 % någon gång i utlandet och 90 % deltar bara i lokala arrangemang. Ofstad tror att många kommer att komma om vi gör effektiv reklam för arrangemanget. Man bör i så fall både ha en öppen turnering och en zonturnering på samma gång, vilket skulle öka intresset. Ofstad hänvisar till senior NM som hölls i Karlstad under 1999 där det trots ganska lite reklam kom förhållandevis många deltagare. 

         Bech Hansen berättar att Dansk Skakunion har två stora problem, dels att det blir allt färre medlemmar men det värsta problemet är att det är så få som är beredda att hjälpa till på ideell basis med olika arrangemang etc. 

         Ofstad anser att vi bör utarbeta nya regler för nordiska mästerskapet och ta in anbud för 2001 års tävling. Nordiska Schackförbundet bör utse en kommitté som skall ta fram dessa regler. 

         Kongressen beslöt att utse Björn Ansner, Per Ofstad samt Áskell Örn Kárason till den kommitté som skall utarbeta nya reviderade regler beträffande nordiskt mästerskap. 

         Bech Hansen berättar att Dansk Skakunion år 2003 fyller jämna år och då säkerligen vill fira detta genom att arrangera nordiskt mästerskap. 

         Kongressen beslöt att ge Danmark en option för att hålla nordiska mästerskapet 2003. 

d)      Protokollet från kongressen 1999 

         Det anmärktes beträffande protokollet från Nordiska Schackförbundets kongress den 20 augusti 1999 att det i § 11 skall vara Fridrik Olafsson och inte Helgi Olafson, att det i § 18 skall stå Finn Larsen och inte Laursen, att beträffande § 12 Färöarna nu meddelat, att det är Arild Rimestad som utsetts till president i Nordiska Schackförbundet, samt att det beträffande § 13 anmälts från Sveriges Schackförbund att Johan Sigeman utsetts till generalsekreterare i Nordiska Schackförbundet. 

e)      Övrigt 

         Rimestad delade ut kopia av ett mail som han hade fått från Erik Mouridsen, Bilaga 5 med förslag på olika områden som är lämpliga för samarbete inom det Nordiska Schackförbundet. Kongressen diskuterade kort de olika förslagen och beslöt att diskutera dessa vidare vid nästa styrelsemöte i förbundet som sannolikt kommer att hållas i september i år. 

f)       Val av ordförande för Skolschackkommittén 

         Kongressen beslöt att till ordförande i den nybildade Skolschackkommittén välja Espen Andersen, Norge. Kongressen beslöt att samtliga federationer så snart som möjligt skall anmäla vilken representant de utser i Skolkommittén och att detta skall meddelas både till Espen Andersen och till generalsekreteraren. 

g)      VISA Grand Prix 

         Einarsson berättar om planerna på att börja en ny Grand Prix-cykel år 2001. Han har funderat på ett delvis nytt format för dessa turneringar och han vill redogöra för detta på följande sätt. Till prispengar i finalen avsätts 20.000 USD. Till denna final kvalificerar sig följande: 

                  a)      6 spelare som är de nationella mästarna i de olika medlemsfederationerna
b)      1 spelare med rating över 2 400 som ökat mest i rating under den senaste perioden
c)      2 spelare över 2 500 rating som ökat mest under den senaste perioden
d)      den högst rankade spelaren i Norden
e)      4 spelare som kvalificerat sig genom att göra de bästa resultaten i de fyra Grand Prix-turneringarna, sannolikt Rilton           Cup, Copenhagen Open, Gausdal och Reykjavik. 

         Bech Hansen framhåller att det är mycket positivt att VISA även fortsättningsvis sponsrar detta arrangemang och anser att det nya förslaget är en mycket bra idé. 

h)      Senior NM 

         Ofstad berättar att Norge kan vara berett att arrangera nästa Senior NM. Man siktar på att ha uppemot 100 spelare, varvid det kan vara av intresse att veta, att ungefär 25 % av spelarna i Norge är över 60 år gamla. Kongressen beslöt att ge Norge en option för att arrangera nästa Senior NM. 

§ 10 Kongressens avslutning
Rimestad tackade samtliga delegater för deras medverkan i denna extraordinarie kongress och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet: 

Johan Sigeman

                                                                                                Justeras: 

                                                                                                Per Ofstad 

                                                                                                Ingvar Carlsson