Protokoll fört vid Nordisk Skakforbunds kongress 1999

Datum:                  20 augusti 1999
Plats:
                     Schäffergården, Gentofte, Danmark

Närvarande:          Sören Bech Hansen            Danmark                delegat
                              
Steen Juul Mortensen          Danmark
                              
Ole Bloch                           Danmark
                              
Einar Johansen                    Danmark                delegat
                              
Mikko Markkula                 Finland                    delegat
                              
Eero Helme                         Finland
                              
Arild Rimestad                     Färöarna                delegat
                               Áskell Örn Kárason             Island                      delegat
                              
Einar S. Einarsson                Island                      delegat
                              
Per Ofstad                           Norge                     delegat
                              
Tore Hansen                        Norge                     delegat
                              
Morten Sand                        Norge
                              
Christer Wänéus                   Sverige                   delegat
                              
Björn Ansner                       Sverige                   delegat

                                                                                             
Ordföranden i Nordisk Skakforbund, Per Ofstad, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1  Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Steen Juul Mortensen. 

§ 2  Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Björn Ansner

§ 3  Godkännande av kongressdelegaterna
Samtliga sex medlemsländer var representerade. Delegaterna godkändes enligt ovan.

§ 4  Godkännande av kallelse
Mötet konstaterade att kallelsen till Nordisk Skakforbunds kongress var utsänd i stadgeenlig ordning.

§ 5  Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Mikko Markkula och Per Ofstad.

§ 6  Godkännande av dagordningen.
Den i förväg utsända dagordningen godkändes.

§ 7  Åresberättelse och räkenskaper
Per Ofstad meddelade att en formell årsberättelse ännu inte var klar. Steen Juul Mortensen föredrog räkenskaperna i kassör Finn Larsens frånvaro. Mötet beslöt att godkänna denna föredragning av verksamheten. Steen Juul Mortensen föredrog räkenskaperna för perioden 14.06.1997 – 31.05.1999. Räkenskaperna har reviderats av Dansk Skakunions revisorer.

§ 8  Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen från Ole Gjelstrup och Chr. M. Hansen lades med godkännande till handlingarna.

§ 9  Godkännande av räkenskaperna samt ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade att med godkännande lägga räkenskaperna till handlingarna. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den aktuella perioden.

§ 10  Fastställande av medlemsavgift
Kongressen beslöt att medlemsavgifterna för den kommande perioden skall vara oförändrade.

§ 11  Nordiska Mästerskapet – reglemente och ekonomiska beslut
Per Ofstad ansåg att både stadgarna för Nordisk Skakforbund och reglementet för  Nordiska Mästerskapet var i behov av en revidering. Beslöts att tillsätta en arbetsgrupp som skall se över detta. Gruppen skall bestå av Per Ofstad (ordförande), Björn Ansner och Áskell Örn Kárason.

Sören Bech Hansen redogjorde för ekonomin kring 1999 års Nordiska Mästerskap, som avslutades på Schäffergården igår. Till dagens jubileumsbankett på Tivoli har 42 personer inbjudits. Priset är 625 DKR per kuvert. Kongressen beslöt att NSF svarar för kostnaden för Helgi Olafson med fru, Bent Larsen och Hannes Stefansson. Kostnaden för övriga deltagare svarar respektive medlemland för.

§ 12  Val av president
Det är Färöarnas tur att utse president för den kommande perioden. Arild Rimestad fick i uppdrag att inom två veckor meddela vem Färöarna utsett till president i NSF.

§ 13  Val av generalsekreterare
Sverige erbjöd sig att ta på sig posten som generalsekreterare. Christer Wänéus fick i uppdrag att inom två veckor meddela vem Sverige utsett till generalsekreterare i NSF.

§ 14  Val av kassör
Till ny kassör för NSF utsågs Ole Block, Dansk Skak Union.

§ 15  Val av revisorer
Till revisorer i NSF omvaldes Ole Gjelstrup och Chr. M. Hansen

§ 16  Information om FIDE
Morten Sand informerade om senaste nytt från FIDE. En stor del av FIDE-administrationen har flyttat till Elista. Hemsidan fungerar igen men det är fortfarande en del störningar. Problemen med ratinglistan har i stort sett lösts.

§ 17  Stadgerevision
Se § 11.

§ 18  Övrigt
Per Ofstad utdelade Norges Sjakkforbunds äresmärke i guld till Einar S. Einarsson, Eero Helme, Steen Juul Mortensen och Christer Wänéus för deras insatser för nordiskt schack.

För lång och trogen tjänst i Nordisk Skakforbund tilldelades Finn Laursen, Steen Juul Mortensen och Christer Wänéus NSF:s medalj i silver.

§ 19  Mötets avslutande
Mötesordförande Steen Juul Mortensen förklarade mötet avslutat och tackade de närvarande för ett bra möte.

 

Vid protokollet:

Björn Ansner

 

 Justeras: 

 

Steen Juul Mortensen        Mikko Markkula                  Per Ofstad

Mötesordförande                Justeringsman                     Justeringsman