Reglement Norges Grand Prix

Gjelder for sesongen 2016 – 2017

1. Innledning

Norges Grand Prix (NGP) er en landsomfattende rekke turneringer i tidsrommet 1. juli til 30. juni påfølgende år, der spillere ved å samle poeng i flere turneringer konkurrerer om sammenlagtpremier. Det konkurreres om sammenlagtpremier i to kategorier, NGP, og Sprint-NGP.  NGP har hovedvekt på langsjakkturneringer, mens kun lyn- og hurtigsjakkturneringer teller i Sprint-NGP. Se § 5 “Tellende resultater” for flere detaljer.

2. Klasseinndeling

Det konkurreres i klasser etter ELO-tall ifølge NSFs turneringsreglement, med unntak av eliteklassen som er slått sammen med mesterklassen. Avgjørende for klassetilhørighet, gjeldende for hele sesongen, er den offisielle ratingliste som offentliggjøres i juni. Uratede spillere blir plassert i klasse etter rating innhentet fra ELO-komiteen eller etter antatt spillestyrke. Spillere som er medlem av et annet FIDE forbund enn NSF, plasseres i klasse etter FIDE-rating pr. 1. juli. Hvis dette mangler blir klasseinndelingen bestemt av gjeldende FIDE-rating når turneringen spilles. Dersom FIDE-rating mangler, bestemmes klasseinndelingen etter norsk ratingprestasjon i turneringen.

3. Tellende turneringer

For å være tellende i GP-sammendraget må en turnering være åpen for alle medlemmer av NSF og andre forbund tilsluttet FIDE.

Betenkningstid (tidene er basert på partier som varer i 60 trekk):

Langsjakk: Minimum 120 min pr spiller.

Hurtigsjakk: Under 60 min og over 10 min pr. spiller

Lynsjakk: 10 minutter eller mindre pr. spiller

Langsjakk- og hurtigsjakkturneringer må bestå av minimum fem runder (i cup-system o.l teller antall runder vinneren spiller) og ha en effektiv spilletid på minimum tre og en halv time. Lynsjakkturneringer skal spilles med minimum 9 runder.

Turneringen må være registrert hos NSF senest 4 uker før arrangementet finner sted.

Alle turneringer i GP-sammendraget skal rates i FIDE dersom forutsetningene for dette er til stede.

Siste frist for å registrere turneringer i en sesong er 15. april.

4. Poengskala

I hver turnering tildeles de 50 beste spillerne i sin klasse GP-poeng ifølge plasseringen i sin klasse (se også punkt 5) etter følgende skala:

Plass

Poeng

Plass

Poeng

1

200

26

50

2

180

27

48

3

160

28

46

4

150

29

44

5

140

30

42

6

130

31

40

7

124

32

38

8

118

33

36

9

112

34

34

10

106

35

32

11

100

36

30

12

96

37

28

13

92

38

26

14

88

39

24

15

84

40

22

16

80

41

20

17

76

42

18

18

72

43

16

19

68

44

14

20

64

45

12

21

60

46

10

22

58

47

8

23

56

48

6

24

54

49

4

25

52

50

2

En spiller må fullføre minimum halvparten av rundene for å få poeng i turneringen. Seier eller remis på walk over teller som fullført runde.

Dersom det bare er 1 eller 2 spillere som kan få poeng i en klasse, reduseres poengskalaen: Vinneren får 150 poeng, og nummer 2 får 130 poeng.

I tillegg deles det ut bonuspoeng for antall deltakere i turneringen:

Bonus = Deltakere – plass + 1

hvor ”Deltakere” er antall deltakere som kan få poeng i klassen (maksimum 50), og ”plass” er plasseringen spilleren får. Bonuspoengene beregnes ut fra antall deltakere i egen klasse og alle lavere klasser, uavhengig av gruppeinndelingen.

En spiller får i tillegg deltakerpoeng for å delta i mange turneringer:

25 poeng for deltakelse i minimum 7 turneringer

50 poeng for deltakelse i minimum 14 turneringer

75 poeng for deltakelse i minimum 20 turneringer

100 poeng for deltakelse i minimum 25 turneringer

I NGP, må minimum 2/3 av spillerens turneringer være langsjakk og maksimum 1/6 lynsjakk.  I Sprint-NGP teller alle lyn- og hurtigsjakkturninger med i beregningen av deltakerpoengene.

5. Tellende resultater

Poengskalaene benyttes for alle klasser innen hver turnering, slik at klassepoeng tildeles alle med kvalifiserende resultat og ikke for høy klassetilhørighet. I den grad klassene spiller sammen, kan en altså samle poeng i høyere klasser enn sin egen. Hvis plasseringen i turneringen ikke kan skilles etter kvalitetspoeng deler spillerne GP-poeng som disse plassene normalt tildeles.

I sammendraget i NGP teller for hver spiller de 6 turneringene som gir flest poeng. Av de 6 turneringene må minimum 4 være langsjakk, og maksimum 1 være lynsjakk.

I sammendraget i Sprint-NGP teller for hver spiller de 6 turneringene som gir flest poeng. Av de 6 turneringene må minimum 2 være hurtigsjakk og minimum 2 være lynsjakk. Langsjakkturneringer teller ikke i Sprint-NGP.

Ved poenglikhet følges kriteriene i rekkefølge: Ved poenglikhet regner man ”GP-kvalitet” ved å fjerne poenge for antall deltakelser, så dårligste resultat, så nest dårligste osv… De som etter dette fortsatt står likt deler pengepremiene.

For den endelige plassering og mulighetene til opprykk (Opprykk til høyere klasser i NM, se reglementet for Landsturneringen) brukes følgende ytterligere rangering:

Langsjakk teller mer enn hurtigsjakk som teller mer enn lynsjakk.

Alle kombinasjoner av langsjakk og hurtigsjakk er bedre enn når lynsjakk er med.

Ved fortsatt likhet deles plasseringen.

6. Premiering sammenlagt

Sammenlagtpremiene fastsettes av NSFs sentralstyre og bekjentgjøres samtidig som NSF utlyser den kommende GP-sesongen.

Det konkurreres om en superbonus både i NGP og Sprint-NGP. Superbonusen går til den spilleren som har flest klasseseire i samme klasse. I den ordinære NGP-en må minimum 2/3 av seirene komme fra langsjakk, og maksimum 1/6 komme fra lynsjakk.  I Sprint-NGP teller alle seire i lyn- og hurtigsjakk.  For at en seier skal telle i kampen om superbonusen, må det være minimum 3 deltakere som kan få poeng i klassen.

For å komme i betraktning for sammenlagtpremie, må man ha deltatt i turneringer i minimum 2 kretser. Dette gjelder også superbonusen.

7. Spillesystem og gruppeinndeling
Spillesystem og gruppeinndeling må fastsettes i søknaden om GP-status. Dersom spillesystemet ikke er alminnelig brukt må det beskrives i detalj. Gruppeskillet må følge et klasseskille som fastsatt i punkt 2 ovenfor.

8. Deltakelse i høyere klasse
Spillere har i den enkelte turnering i perioden anledning til å delta i enhver klasse høyere (men ikke lavere) enn sin klassetilhørighet (pkt. 2). Arrangøren kan fravike dette dersom det kunngjøres i søknaden.

9. Premiering i enkelturneringer
Verdien av premiene bør utgjøre minst 50% av startavgiften. Arrangøren kan premiere gruppevis, klassevis etter GP-inndeling, etter puljer inndelt etter rating, etter aldersklasser ifølge NSFs turneringsreglement, eller etter kjønn.

10. GP-avgift
Arrangøren skal svare en GP-avgift til NSF pr. startende deltager. Denne fastsettes av sentralstyret og bekjentgjøres i den årlige utlysning. For sesongen 2016/2017 er den 30 kroner per spiller.

11. Arrangørens og turneringslederens plikter
Søknad om å arrangere turneringer innen Norges Grand Prix skal sendes på fastsatt skjema til Norges Sjakkforbund. Skjema er tilgjengelig her

Ansvarlig turneringsleder skal være ikkespillende (og minimum kretsdommer), med mindre det på forhånd er utpekt en ikkespillende assistent (minimum klubbdommer).

Turneringslederen skal senest dagen etter turneringen sende resultatet til NSF på elektronisk format (f.eks Turneringservice-filer eller andre kjente format) til turneringsrapport@sjakk.no:

  • For hver gruppe en fullstendig resultatliste med spillerne i resultatrekkefølge, for hver spiller skal stå navn, klubb, klassetilhørighet i NGP, scorede poeng og kvalitetspoeng, samt tildeling av GP-poeng i hver klasse. (TS-filer dekker alt dette)
  • For ELO-berettigede turneringer, utfylt ELO-rapport for samtlige deltagere. (TS-filer dekker alt dette).

Dersom arrangør eller turneringsleder ikke oppfyller de nevnte krav, er GP-avgiften 50% høyere.

Dette reglement er vedtatt av NSFs sentralstyre den 6. mai 2016 og avløser tidligere reglement.