Referat fra NSFs 98. kongress

Referatet fra NSFs mest besøkte kongress gjennom tidene foreligger nå i foreløpig utgave. Takk til referentene for hurtig arbeid. Endelig versjon vil bli lagt ut så snart både de to referentene og de to som skal skive under protokollen har fått utført dette. Foreløpig referat kan finnes her.

Det nye Sentralstyret har fått følgende sammensetning:

President: Morten L Madsen (Sotra) – gjenvalg
Visepresident: Per Kristian Hansen (Kampen på brettet) – ny
Kasserer: Otto Milvang (Nordstrand) – gjenvalg
Turneringsjef: Henrik Sjøl (Akademisk) – gjenvalg
Styremedlem: Anniken Vestby (Tromsø) – gjenvalg
Styremedlem: Frode Antonsen (Risør) – ny
Styremedlem: Aud Norunn Strand (Modum) – ny
Styremedlem: Paul Fuglestein (Sevland) – Ny
Styreleder USF: velges onsdag 10.7 kl 17 på USFs årsmøte
(valgkomiteens kandidat er Eyvind Larre (OSS) – ny)

Komplette Kongresspapirer med noen nye vedlegg

NSFs 98. Kongress viser seg å bli omfattende også mht tilhørende dokumentasjon. Vedlagt under finnes samtlige kongressdokumenter (per 6.7 kl 19) fordelt på 4 bindere. Disse dokument-binderne er også trykket opp, og vil kunne fås av alle delegater ved innregistrering ved fullmakts-skranken i Framhallen fra kl 15:00 søndag 7. juli. Selve Kongressen begynner som kjent kl 17.

Det er 3 nye eller oppdaterte dokumenter i samlingen:
– Oppdatert komplett innstilling fra Valgkomiteen (binder 3.2 side 4)
– En uttalelse fra advokatfirma Simonsen Vogt Wiik om stemmerett på NSFs kongress (binder 3.2 side 6)
– En kort orientering fra NBO – Norsk Bransjeforening for Onlinespill (binder 3.2 side 34)
– Videre kan man finne seneste medlemstall per 1.7.19 med delegatantall på side 35 i binder 3.2.

Binder 1 er tidligere distribuert, men kan for enkelthets skyld finnes her
Binder 2 er også tidligere distribuert, men kan for enkelthets skyld finnes her
Nye binder 3.1, som kun inneholder dokumenter som tidligere er publisert på sjakk.no, kan finnes her
Nye binder 3.2, som inneholder noen dokumenter som tidligere har blitt gjort tilgjengelige på sjakk.no, samt tre nye dokumenter (se liste over) kan finnes her

Selve kongresslokalene i Framhallen er klare til å tas i bruk:

Oppdaterte medlemstall NSF per 1.7.19

NSF har gjennomgått alle henvendelser etter at nye medlemstall per 1. juli ble offentliggjort 2. juli. Dette har resultert i noen korreksjoner – det oppdatert medlemstallet per 1. juli er nå 4.855, mot 4.859 i listen 2. juli. Mandattallet er uendret på 283. Korreksjonenes art har stort sett vært mindre (typisk ett medlem-) korreksjoner, samt en feil delegatallokering. Som det fremgår har korreksjonene stort sett nettet hverandre ut. Den nye klubben Offerspill Sjakklubb har etter gjennomgangen 1.014 medlemmer, mot 1.021 i listen per 2. juli. Den oppdaterte medlemsoversikten per 1. juli kan finnes her.

LIVEFEED fra NSF-kongressen

For de som ikke har anledning til å være tilstede under NSFs Kongress 2019 søndag 7. juli kl 17 vil det være mulig å følge det hele via en livefeed her på sjakk.no. Tjenesten er levert av AVAS.

I forbindelse med Kongressen har det blitt distribuert et skriv til pressen, som kan leses her.

Nye medlemstall i NSF og USF per 1.7.19

NSFs medlemstallene per 1.7.19 viser at det teoretisk kan komme 283 delegater til NSFs kongress søndag 7. juli kl 17 i Framhallen, Larvik. Mandatfordelingen per klubb og krets fremgår av medlemstalls-oversikten.

Norges Sjakkforbund har allerede satt ny medlemsrekord med 4.859 medlemmer, selv om vi bare er halvveis i 2019. Den gamle rekorden var 3.978 medlemmer, i hele 2017. Hovedårsaken til den kraftige økningen er den nye Offerspill Sjakklubb, som står registrert med 1.021 medlemmer. Men selv uten Offerspill er det medlemsøkning på 232 medlemmer (+6,4%) ifht halvårstallet i 2017, så medlemstrenden for NSF er klart positiv. Medlemstallene kan finnes her.

Også Ungdommens Sjakkforbund har medlemsvekst i 1. halvår 2019, med 3.600 medlemmer, som er 489 medlemmer (+16%) høyere enn på samme tid i 2018. Hele USFs medlemsliste kan finnes her.

Diverse informasjon om Kindredsaken og Kongressen

Vedlagt finnes et notat utarbeidet for NSF av Kvale advokatfirma om stemmerett på kongressen 7. juli. Notatet kan finnes her.

Sentralstyret kommer forøvrig under Kongressens dagsordenpunkt pkt 4 valg av dirgent til å forelå at denne rollen tildeles advokat Cato Schiøtz, advokatfirmaet Glittertind.

Kongressen, som avholdes søndag 7. juli kl 17, vil finne sted i Framhallen, som ligger ca 400 meter fra Boligmappa Arena, som er spillelokalet for årets Landsturnering. Flyttingen fra de tidligere annonserte kongresslokalene i Boligmappa Arena skyldes usikkerhet om de opprinnelige lokalen har god nok plass, i det det forventes stort oppmøte.

Vedlagt finnes også en liste over personer som ble kontaktet vedrørende Kindred-saken i forkant av offentliggjøring av Kongresspapirene 7. juni 2019. Listen kan finnes her.

Tidslinje i Kindred-saken

Vedlagt finnes «Tidslinjen» i Kindred-saken. Denne er utarbeidet av sentralstyret i fellesskap. Styremedlemmene Vibeke Ekeland Grønn, Gerd Andersen og Ida Landsverk tar dog dissens på noen av punktene. Tidslinjedokumentet kan finnes her.

Kindred-saken: endelig avtale og juridisk betenkning

Det har nå blitt utarbeidet et utkast til en endelig avtale med Kindred. Kongressen skal som kjent i møte 7. juli ta stilling til om NSF skal inngå denne.

Advokatfirmaet Thommessen har på sin side utarbeidet en juridisk betenkning som vurderer avtalen nærmere.

Dokumentene kan finnes her: avtale og betenkning

Sentralstyret i NSF vedtok for øvrig 25/6 å innhente en juridisk betenkning knyttet til alle foreningsrettslige sider av opprettelsen av den nye sjakklubben Offerspill. Betenkningen skal foreligge raskest mulig, av hensyn til Kongressbehandlingen av Kindred-saken.

Kongressak om mulig avtale med Kindred – RUs uttalelse

NSFs reglementsutvalg har avgitt en uttalelse om Kindred-saken. Uttalelsen er inkludert i oppdaterte kongresspapirer her, og kan også leses her.

NSF vil også gjøre oppmerksom på at teksten i kongresspapir om den mulige avtalen med Kindred ved en inkurie ble feil i den utgaven som ble sendt ut og lagt på sjakk.no 7. juni. Feilen ble rettet opp 10. juni etter at den ble oppdaget. Det som ble feil var:

Intensjonsavtalens pkt 1 siste avsnitt siste setning: Sentralstyret i NSF anbefaler overfor sitt høyeste organ, Kongressen, å inngå en samarbeidsavtale.  Her skulle det stå: Sentralstyret i NSF ber sitt høyeste organ, Kongressen, å ta stilling til om det skal inngås en samarbeidsavtale.
Og i Intensjonsavtalens pkt 2 første avsnitt siste setning – som omhandler endelig avtale – sto det: Denne undertegnes av partene, under forutsetning av at Kongressen i Norges Sjakkforbund 7. juli 2019 gir sin tilslutning til Sentralstyrets anbefaling.
Her skulle det stå: Avtale vil bli inngått under forutsetning av at Kongressen i Norges Sjakkforbund 7. juli 2019 gir sin tilslutning til dette.